Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa


Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Umowa o przyznanie dofinansowania została podpisana przez Wójta Gminy 25 kwietnia 2011 r. 

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013. Program skierowany był do najmłodszych uczniów - umożliwił pięciu szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, uczących się w klasach od I do III. Realizacja projektu pozwoliła również zwiększyć bazę dydaktyczną szkół. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za łączna kwotę 157 204,9 zł. Zakupione pomoce powiększyły bazę dydaktyczną szkół i pomogły otoczyć indywidualnym wsparciem najmłodszych uczniów oraz wspomagać ich w osobistym rozwoju. 
Głównym celem projektu było podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację programu indywidualizacja procesu nauczania rozwojowego dla pięciu Szkół Podstawowych gminy Stryszawa. Cele szczegółowe, które zostały osiągnięte poprzez realizację działań projektowych to:
- wzrost poziomu edukacyjnego uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;
- stworzenie możliwości rozwoju uczniom w szkołach objętych wsparciem, wspomagających indywidualną pracę nauczyciel z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkół podstawowych w niezbędne materiały dydaktyczne;
- usprawnienie procesów psychometrycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego;
- stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień i pogłębiania zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację zajęć poszerzających wiedzę;
- wyeliminowanie wad postawy poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Grupą docelową było 143 uczniów i uczennic (71 dziewczynek i 72 chłopców).


Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 184 204,90 zł z czego 156 574,16 zł pochodzi ze środków europejskich, a 27 630,74 zł jest dotacją celową z budżetu krajowego. Kwota dofinansowania stanowi 100 % wartości projektu.