BUDOWA UJĘCIA WODY W LACHOWICACH

 


BUDOWA UJĘCIA WODY W LACHOWICACH

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Lachowicach został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana 26 marca 2010 r. Realizacja projektu w latach 2010-2011r. Wykonawcą robót była firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach projektu, wybudowano budynek chloratora, budynek filtru powolnego oraz dwa zbiorniki na wodę. Wykonano również zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, chodniki oraz nasadzono drzewa i krzewy. Na 2012 rok władze gminy zaplanowały budowę wodociągu zasilanego z tego ujęcia wody.

Celem projektu była poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę ujęcia wody pitnej.

Budżet projektu:

Wartość projektu 1 444 507 zł. 
Uzyskana pomoc 888016 zł.