BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO OBOK GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE

        


BUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO OBOK GIMNAZJUM NR 1 W STRYSZAWIE

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa
i modernizacja zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.”
 został złożony w siedzibie LGD „Podbabiogorze” w Suchej Beskidzkiej,w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa na dofinansowania zadania została podpisana przez Wójta Gminy
w dniu 22 czerwca 2011 roku. Prace związane z budową boiska zakończono w sierpniu 2012 r. Wykonawcą robót był Kazimierz Harasem, wyłoniony wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach projektu, w miejscu dotychczasowego boiska do piłki ręcznej z nawierzchnią asfaltobetonową wybudowano nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Na płycie boiska o wymiarach 36,00 x 19,4 m, można zagrać w piłkę ręczną, tenisa ziemnego i siatkówkę.

Celem projektu było poszerzenie oferty atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprawa warunków do rozwoju nawyków aktywnego spędzania czasu, poprawa infrastruktury sportowej.

Z nowo wybudowanego boiska mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem, podporządkować się przepisom w nim zamieszczonych oraz zaleceniom obsługi obiektu.

Budżet projektu:

Wartość projektu: 211 952,93 zł, 

Uzyskane dofinansowanie: 129 548 zł.