BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA

 


BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PEWELKA 

Wniosek o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Pewelka został złożony w dniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie  „Odnowa i rozwój wsi”.

Umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania została podpisana przez Wójta Gminy w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

Prace związane z budową chodnika rozpoczęto w październiku 2011r, zakończono w grudniu 2011r.. Wykonawcą robót był  Wykonawcą robót była firma Usługi instalacji wodno-kanalizacyjne, c.o i gazu Jerzy Steczek,  wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach projektu zostało wybudowane 316 mb chodnika w ciagu drogi powiatowej  wraz z kanalizacją deszczową .

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności, estetyki, uporządkowania przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.

Budżet projektu:

Wartość projektu: 300 903,35 zł

Uzyskane dofinansowanie: 122 458 zł