Zostań inżynierem - miej pracę

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Zostań inżynierem – miej pracę”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych.

„Zostań inżynierem - miej pracę”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0313/16-00  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  23.05. 2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy 195 uczniów (U)100 kobiet (K) i 95 mężczyzn(M); z Gimnazjum w Stryszawie i Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3 w Stryszawie.

OPIS PROJEKTU:

Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody;

- realizację wyjazdów edukacyjnych i prelekcji – wyjazd do planetarium śląskiego, do muzeum przyrodniczego w Krakowie, Korona Ziemi, spotkanie z globtroterem;

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: laptopy, komputery stacjonarne, tablice interaktywne, programy komputerowe, książki i wyposażenie do pracowni matematycznej, dydaktycznastacja pogody, zestaw do badania powietrza, mikroskopów, walizki eko-badacza-ecolabox, pomocy dydaktycznych eksperymenty z wodą,pomocy dydaktycznych energia odnawialna, modeli przestrzennych, pomocy do doświadczeń z fizyki , pomoce do eksperymentów chemicznych, stół demonstracyjny, sprzętu laboratoryjnego, zestawu pomocy do doświadczeń z mechaniki, zestawu pomocy do nauki o elektryczności, zestawu pomocy do magnetyzmu, zestawu pomocy do optyki z ławą optyczną .

Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 1470 godzin zajęć pozalekcyjnych,
w których weźmie udział195 Uczniów. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym rodzaju zajęć. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć pozalekcyjnych, w grupach nie więcej niż 8 osobowych.

Projekt realizowany jest od 4 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Pierwszym zadaniem będzie zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Następnie w miesiącu wrześniu w szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja na zajęcia. Realizacja zajęć rozpocznie się od października.


Wykaz zajęć w szkołach biorących udział w projekcie:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

- zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

- zajęcia rozwijające z informatyki - „Z komputerem poznaje świat;

- zajęcia rozwijające z przyrody- "Bądż jak da Vinci";

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Stryszawie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

- zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

- zajęcia rozwijające z matematyki – robotyka dla najmłodszych;

- zajęcia rozwijające z przyrody- "Bądź jak da Vinci";

3. Gimnazjum nr 1 w Stryszawie:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki - "Matematyka na 100%";

- zajęcia rozwijające z matematyki – „Matematyka łatwa, prosta i przyjemna”;

- zajęcia rozwijające z informatyki- „Z komputerem poznaje świat;

- zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych –„Bliżej biologii”, „Geograficzne naj”, chemia „Młodzi eksperymentatorzy”, „Spotkania z ciekawą fizyką”.

BUDŻET PROJEKT:

Koszt y ogółem:390 049,24 zł

Przyznane dofinansowanie 95 % kosztów ogólnych: 370 519,24 zł

w tym 331 541,85 zł współfinansowanie z Unii Europejskiej

38 977,39 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny Gminy Stryszawa 19 530,00 zł, wnoszony w postaci rzeczowej.


Załączniki

 
Regulamin rekrutacji do projektu Zostań inzynierem miej pracę 30.01.2018 | 5.48 MB
Pobierz
 
Formularz rekrutacyjny zajęcia rozwijające - Zostań inżynierem 30.01.2018 | 285.55 KB
Pobierz
 
Formularz rekrutacyjny - zaj wyrównawcze - Zostań inżynierem 30.01.2018 | 301.56 KB
Pobierz
 
oświadczenie o przetwarzaniu danych - Zostań inżynierem 30.01.2018 | 918.12 KB
Pobierz