Zdalna szkoła

 

                                    


PROJEKT:

„Zdalna szkoła”

Projekt realizowany przez Gminę Stryszawa w związku z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie Grantu nr 867/2020 z dnia 21.04. 2020r.

BEZPOŚREDNI CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji dla poprawy realizacji kształcenia na odległość.

OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- zakup 32 sztuk laptopów, które zostały przekazana do 5 szkół podstawowych, których ograne prowadzącym jest Gmina Stryszawa z przeznaczeniem dla nauczycieli na potrzeby zdalnej nauki

Budżet projektu

Koszt całkowity operacji: 69 525,50 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 69 525,50 zł

Dofinansowanie 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych czyli – 69 525,50 zł.Data dodania:

2020-06-09

Autor: