zdjęcie bocianów

Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości Stryszawa”

„Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości  Stryszawa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.06.01.01-12-0163/16-00-XVII/19/FE/17  podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu  24.02. 2017 r.

BEZPOŚREDNI CEL  PROJEKTU:

Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Gminy Stryszawa.

 CELE OGÓLNE  PROJEKTU:

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury.

Promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji ludowych gminy Stryszawa.

poprawa estetyki rewitalizowanego terenu.

Poprawa oferty kulturowej i turystycznej gminy.

Wzrost konkurencyjności gminy dla jej mieszkańców i turystów

OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu to modernizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego, położonego w miejscowości Stryszawa (budynek towarzyszący  budynkowi dawnej Leśniczówki). Wymienione obiekty wraz z działką wpisane są do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Cały teren  jest własnością Gminy Stryszawa.  

Efektem realizacji projektu jest przywrócenie do użytkowania zabytkowego budynku gospodarczego i zaadaptowanie go na potrzeby związane z działalnością GOK w Stryszawie. Odrestaurowany budynek ma 232,4m2 powierzchni użytkowej i w całości został przeznaczony na potrzeby GOK związane z promocją dziedzictwa kulturowego naszej Gminy jekim jest zabawkarstwo drewniane (ludowe). Wykorzystanie nowego obiektu:

- sala wystawowa, docelowo wykorzystywaną również na konferencje i seminaria przeprowadzane w ramach obchodów święta zabawki ludowej;

-   izbę regionalną tzw. „Domu zabawkarza” na potrzeby prezentacji dziedzictwa kulturowego gminy.;

 - salę rekreacyjno – wypoczynkową – w  projekcie budowlano - wykonawczym zaprojektowano salę z zapleczem gastronomicznym, gdzie odwiedzający obiekt będą mogli wypić kawę, herbatę, zjeść potrawę regionalną.

W ramach przebudowy wykonano:

- wymianę ścian fundamentowych, w miejscach w których nie spełniają one swojej funkcji nośnej na ściany fundamentowe betonowe o gr. 25 cm, wsparte na ławach fundamentowych żelbetowych o wymiarach 30x50 i 30x40 cm;

- demontaż i budowę nowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, konstrukcji dachowej;

-  wykończenie wewnętrzne oraz  wykonanie instalacji wewnętrznych;

- zakup, dostawa, montaż wyposażenia;

- prace zewnętrzne związane z utwardzeniem podłoża (wraz z odwodnieniem)  oraz wyrównanie terenu i siewem trawników dywanowych.

Remont pozwolił na wyeksponowanie walorów zabytkowych, ocalić budynek przed zniszczeniem, pozwolił mieszkańcom gminy zachować dziedzictwo kulturowe. Odrestaurowany, budynek gospodarczy, będzie oddany do użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, na cele związane z promowaniem  i zachowaniem dziedzictwa kulturowego a przede wszystkim na działalność związaną z kultywowaniem tradycji zabawkarskich naszej Gminy.

Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji:  1 023 645,37 zł

Koszty kwalifikowane operacji:  912 821,53 zł

Przyznane dofinansowanie:  684 616,13 zł (75% kosztów kwalifikowanych), w tym współfinansowanie Unii Europejskiej 638 975,05 zł z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 45 641,08 zł współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wkład własny Gminy Stryszawa 228 205,40 zł. Koszty nie kwalifikowany stanowiący również wkład własny 110 823,84 zł.

Informacja  na temat przebiegu realizacji  projektu :

24.02.2017 – podpisano umowę o dofinansowanie

8.03.2017 - ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji

19.04.2017 - podpisanie umowy z wykonawcą na realizacje zadania

13.10.2017 – zakończenie prac remontowo – budowlanych

Załączniki

A 3 skan arty kronika 9 08 201730.01.2018 | 1.09 MB
Pobierz
skan artykułu w Kurierze30.01.2018 | 619.16 KB
Pobierz
Art 3 promocja kronika po 130.01.2018 | 1.09 MB
Pobierz