Projekt Cyfrowa GminaProjekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu numer 3255/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Strona projektu: V oś Rozwój Cyfrowy JST - REACT EU - Cenrtum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Przedmiotem grantu jest: zakup urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na systemach informatycznych Urzędu Gminy Stryszawa.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.
  • Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez modernizację lokalnej sieci komputerowej, zakup urządzeń zwiększający stopień cyfryzacji jednostki, odnowienie infrastruktury sieciowej i sprzętu komputerowego

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Stryszawa jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Dysponent środków: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Termin realizacji projektu  18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 390 033,00 zł

Dofinansowanie: 100 % kosztów kwalifikowanych tj. 357 779,90 zł ze środków europejskich.

Załączniki

  • Data dodania:

    2022-06-10

    Autor: