MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II ‘’


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Oś Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez Lidera, którym jest Samorząd Województwa Małopolskiego oraz 113 partnerów. Gmina Stryszawa, jest jednym z partnerów projektu, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu11.04.2017 r.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

OPIS PROJEKTU

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

  • uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z), oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę. (więcej informacji: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/centra-ksztalcenia-zawodowego-w-malopolsce)
  • wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centra Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy. (więcej informacji:https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/koordynacja-ksztalcenia-zawodowego)
  • wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych. (więcej informacji: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/zawodowa-chmura-edukacyjna)
  • wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej. (więcej informacji: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/doradztwo-zawodowe)

REALIZACJA PROJEKTU W GMINIE STRYSZAWA

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 1 w Stryszawie, Gimnazjum nr 2 w Lachowicach oraz w Gimnazjum w Krzeszowie. W każdej z tych szkół utworzono Szkolny Punkt Informacji i Kariery, które doposażono w podstawowy sprzęt (biurko, laptop, drukarka). SPIiK funkcjonują według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb szkoły. Zadania w SPInKA realizują doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, którzy w ramach projektu udzielą doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniom, w wymiarze rocznym 180 godzin w gimnazjum w Stryszawie i Lachowicach oraz 108 godzin w Krzeszowie.

Wsparcie w ramach doradztwa odbywa się poprzez:

- organizację zajęć warsztatowych,

- prowadzenie konsultacji indywidualnych,

- organizację spotkań z rodzicami,

- organizację wizyt zawodoznawczych,w tym udział w Festiwalu Zawodów.

W projekcie zadbano również o kwalifikacje zawodowe doradców/ nauczyciele. Organizowane są dla nich cykliczne szkolenia, najmniej po jednym bloku szkoleniowym rocznie oraz 1,5 roczne studnia podyplomowe.

Czas realizacji projektu w Gminie Stryszawa:

1.01.2017 do 31.12.2019 r.

Budżet projektu w Gminie Stryszawa:

Wartość projektu 141 336, 00 zł

Dofinansowanie (90%):127 202,40 zł

w tym dofinansowanie z UE 85 % i z budżetu państwa 5%

Wkład własny gminy (10%) : 14 133,6 zł

Informacja na temat przebiegu realizacji projektu :

11.04.2017 r. – podpisanie umowy partnerskiej

31.03. i 7.04.2017 szkolenie dla doradców

od 31.05.2017 r – rekrutacja uczestników