Mikroprojekt CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - promoja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova


  
Mikroprojekt pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie - promocja dziedzictwa gmin Stryszawa i Kotesova”

Realizowany przez: Gminę Stryszawa, jako partner wiodący wraz z Obec Kotesova -partner projektu.

Cele mikroprojektu: promocja walorów kulturowych i przyrodniczych Gmin Stryszawa i Kotesova ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, jako formy zrównoważonego rozwoju wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin partnerskich.

Opis mikroprojektu:  mikroprojekt zakłada realizacje kilku zadań ukierunkowanych na osiągnięcie założonego celu mikroprojektu. Zaplanowane zadania:

1) opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, tj.:

-dwóch folderów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gmin partnerskich, foldery „Nasze dziedzictwo” i „Na szlaku”;

-mapy turystycznej Gminy Stryszawa wraz z opisem i prezentacja Gmin partnerskich;

- mapy turystycznej w formie tablicy, która zostanie zainstalowana na terenie rekreacyjnym w miejscowości Kuków;

2) modernizacja infrastruktury turystycznej w Gminie Stryszawa, tj. placu rekreacyjnego w miejscowości Kuków poprzez wymianę pokrycia dachu wiaty oraz wykonania nawierzchni miejsca postojowego/parkingu z kostki brukowej;

3) organizacja Rajdu Rowerowego w Gminie Stryszawa – imprezy turystycznej mającej na celu promocje i rozpowszechnianie turystyki rowerowej na obszarze przygranicznym . Rajd zostanie zorganizowany na zmodernizowanym w ramach projektu obiekcie, do udziału w nim zostaną zaproszeni mieszkańcy partnerskiej Gminy Kotesova.Rajd zostanie połączony z promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Gmin Stryszawa i kotwsova. Planowany termin Rajdu to 13 czerwiec 2021 roku;

4) festiwal kultury w Gminie Kotesova –w miesiącu lipcu delegacja (ok. 40 osób) weźmie udział w organizowanym w partnerskiej Gminie Kotesova wydarzeniu kulturalnym połączonej z obchodami Święta Cyryla i Metodego. Podczas festiwalu na scenie plenerowej zaprezentują się zespoły regionalne Gmin partnerskich prezentując kulturę swojego regionu; zostanie utworzone stoisko promocyjne , na którym przedstawiciele Gmin partnerskich będą promować wśród uczestników wydarzenia walory turystyczne i kulturowe swojego regionu.

Okres realizacji: mikroprojekt realizowany w okresie od stycznia 2021 roku do sierpnia 2021 r.

Mikroprojekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy (5%) wkład własny gminy (10%).


Budżet mikroprojektu:

Wartość całkowita: 55 550,46 EURO, w tym

-dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego47 217,89 E tj. 85 %;

- dofinansowanie z Budżetu Państwa 2 777,52E tj. 5%

- wkład własny Gminy5 555,05 E tj. 10%.


Partner wiodący Gmina Stryszawa: www.stryszawa.pl .


    GMINA STRYSZAWA


Partner projektu: Obce Kotesova:www.kotesova.info
Mapa wykonana w ramach projektu pobierz

Opis mapy  pobierz


Data dodania:

2021-09-23

Autor: