Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych


PROJEKT:

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”


Gmina Stryszawa realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

W gminie Stryszawa wsparciem zostanie objętych 5 szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie wskaźników:

  • produktu tj. 5 szkół podstawowych zostanie wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • rezultatu tj. 5 szkół podstawowych będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- zakup 28 sztuk komputerów typu ALL in ONE, które zostaną przekazana do 5 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa z przeznaczeniem dla nauczycieli na potrzeby zdalnej nauki

Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji: 74 999,68 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 74 999,68 zł

Dofinansowanie 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych czyli – 74 999,68 zł.

w tym:

dofinansowanie projektu z UE: 63 749,73 PLN

 Projekt grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Data dodania:

2021-04-27

Autor: