E-urzędy

Małopolskie e-urzędy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.18  Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez Lidera, którym jest Gmina Moszczenica oraz 8 partnerów. Gmina Stryszawa, jest jednym z partnerów projektu, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu12.12.2016 roku.

PARTNERZY PROJEKTU: Lider Partnerstwa Gmina Moszczenica oraz Gmina Sękowa, Gmina Stryszawa, Gmina Trzciana, Gmina Miasta Bochnia, Gmina Gorlice, Gmina Miasta Gorlice, Gmina Biecz, Gmina Ropa.

CEL PROJEKTU

Bezpośredni cel projektu:wzrost liczby świadczonych usług-rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi takich jak podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami oraz ich wdrożenie w administracji publicznej w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017r.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy PO WER: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalność gospodarczej.

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada wdrożenie w 9 urzędach elektronicznej obsługi petenta. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną nowe e-usługi w obszarze podatki i opłaty lokalne z pełną automatyzacją rozliczeń i zarządzanie nieruchomościami. Elektronizacja usług pozwoli na szybki kontakt obywatela z urzędem. Utworzenie portalu e-usług pozwoli na przesłanie deklaracji podatkowych i elektroniczne opłacanie podatków, podatnik będzie też miał możliwość elektronicznego wglądu do decyzji podatkowej. Całość spraw od złożenia wniosku wraz z opłatą do uzyskania decyzji załatwiana będzie bez konieczności wychodzenia z domu Dzięki rozbudowie systemu i podniesieniu poziomu informatyzacji podatnicy uzyskają zdalnie informacje o sposobie i przebiegu załatwienia sprawy.

Zadania w projekcie:

  • Rozbudowa systemów dziedzinowych – wdrożenie systemów dziedzinowych niezbędnych do prowadzenia i obsługi/rozliczana podatków, opłat lokalnych, ewidencji nieruchomości gminnych. W ramach zadania zostaną zakupionej wdrożone niezbędne licencje, będą zakupione zestawy komputerowe dla stanowisk podatkowych u każdego partnera projektu oraz serwer do obsługi podatków i opłat oraz nieruchomości.
  • Wdrożenie szyny danych i e-opłat oraz portalu inwestora u każdego z partnerów projektu – w ramach zadania będzie zakupiona li integracyjnej szyny danych ESB oraz jej wdrożenie. Zakupione zostaną tez licencje na oprogramowanie portalu e- podatków, e-opłat oraz portali inwestora, zostaną opracowane i wdrożone e- usługi podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) oraz e-usługi związane z opłatami (4 szt. u każdego partnera, m.in. opłata za śmieci, opłata skarbowa).
  • Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego - projekt zakłada wdrożenie mechanizmów
  • uwierzytelniania interesantów poprzez weryfikacje Profilu Zaufanego ePUAP , dlatego konieczne jest uruchomienia punktu potwierdzania Profilu Zaufanego. Profil Zaufany to narzędzie autoryzacji w systemie elektronicznym wykorzystywanym przez różne instytucje i osoby fizyczne. To bezpieczna metoda uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji. Działa on podobnie jak odręczny podpis- identyfikuje osobę która ten profil wykorzystuje. W ramach zadania zostaną zakupione zestawy komputerowe do obsługi Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.(w tym jeden dla Gminy Stryszawa)
  • Szkolenia dla pracowników – cykliczne szkolenia dla 105 osób( w tym 10 osób z Gminy Stryszawa) Każda osoba będzie uczestniczyć w 5 szkoleń, tj.:1.Szkolenie wdrożeniowe w obszarze elektronizacji procesu obsługi podatkowej.2.Szkolenie wdrożeniowe w obszarze zarządzania elektronicznym samorządowym zasobem nieruchomości. 3 Szkolenie z obsługi w zakresie podatków. 4.Szkolenie z obsługi klientów w zakresie nieruchomości. 5.Szkolenie w zakresie promocji e-usług, jako nowej formy komunikacji z urzędem.

Czas realizacji projektu:

od 1.09.2016 do 31.12.2017

Budżet projektu:

Wartość projektu 1799 467,56 zł

Wydatki kwalifikowane: 1799 467,50 zł

Dofinansowanie z Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 516 591,26 (84.28%)

Wkład własny: 282 876,30 zł (wnoszony jako wkład rzeczowy)

Informacja  na temat przebiegu realizacji  projektu :

12.12.2016 r. – podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu, pomiędzy gminami: Moszczenieca, Sękowa, Stryszawa, Trzciana, Miasta Bochnia, Gorlice, Miasta Gorlice, Biecz, Ropa.

28.12.2016 r. – podpisano umowę o dofinansowanie projektu