Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego„Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.02.00-12-0672/17-00-XVII/160/FE/18podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu02.05.2018 r.

BEZPOŚREDNI CEL PROJEKTU:

Ograniczenie problemów społecznych w Gminie Stryszawa poprzez poprawę dostepności do kultury
i poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru rewitalizacji;
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez kreowanie nowego wizerunku opartego na turystyce kulturowej i weekendowej;
  • kształtowanie świadomości kulturowego związku mieszkańców z regionem i jego znaczenie dla stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego poprzez rozwój jednostki;
  • ułatwienie dostępu do obiektów infrastruktury publicznej – kultury i rekreacji poprzez budowę Ośrodka dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa;
  • rozszerzenie oferty GOK,wzrost liczby organizowanych zajęć, projektów skierowanych do wszystkich grup społecznych;
  • utworzenie nowych miejsc pracy;
  • utworzenie nowych podmiotów działających w otoczeniu obszaru kultury.

OPIS PROJEKTU:

Projekt zakłada rewitalizację obszaru o powierzchni4314 m2 (działka ewidencyjna nr 6347/1). Zakresem rzeczowym projektu jest rozbiórka wyeksploatowanego budynku komunalnego (byłej siedziby GOK) i budowa na jego miejscu Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa, w tym wymiana substancji, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., budowę zjazdu z drogi powiatowej, utwardzenie nawierzchni przy budynku, zakup wyposażenia nowego obiektu.

Prace rozpoczną się od ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na początek 2019 r. a zakończenie w III kwartale 2020 r.

Nowy budynek będzie obiektem piętrowym z częściowym podpiwniczeniem o konstrukcji tradycyjnej. Na parterze budynku będzie mieścić się m.in. duża sala wielofunkcyjna o powierzchni 207 m2 wyposażona w zestaw kinowy do projekcji filmów; punkt gastronomiczny z zapleczem; punkt informacji turystycznej; taras letni. Na poddaszu sala ekspozycyjna i sala klubowa o łącznej powierzchni208 m2. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parametry techniczne nowego budynku:powierzchnie użytkowe PRZYZIEMIE 216,94m2 PARTER 503,76m2 PODDASZE 316,11 m2.Wymiary budynku: dł.-38,54 m,szer. – 23,74 m, wys.- 9,90 m.

Budowa nowego obiektu przede wszystkim poprawi dostEp do kultury mieszkańcom naszej gminy, ze względu na położenie go w miejscu bardziej dostepnym komunikacyjnie. Poprawa warunków lokalowych pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej GOK. Wzrost aktywności w życiu kulturalnym będzie miał wpływ na niwelowanie zdiagnozowanych w gminnym Programie Rewitalizacyjnym przyczyn zjawisk kryzysowych na terenie gminy Stryszawa a w szczególności na terenie zdegradowanym i rewitalizacji. Działania w ramach projektu prowadzone będą w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną ponieważ to do nich efekty projektu są skierowane.

Nowa siedziba GOK poprawi warunki do wyrabianie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury regionalnej, poprzez oferowanie usług kulturalnych, turystyki kulturowej i edukacji artystycznej na oczekiwanym poziomie, ma szansę ukształtować silną i przedsiębiorczą jednostkę, znającą swoją wartość, a także potrafiącą znaleźć swoje miejsce w społeczności i w życiu gospod. regionu. Dzięki temu uda się ograniczyć problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przestępczość zerwane więzi społeczne, niski poziom aktywności społecznej w życiu publicznym.


Budżet projektu :

Koszt całkowity operacji: 4 794 665,02 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 2 583 703,50 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 1 937 777,58zł (75% kosztów kwalifikowanych),

w tym dotacja z UE 1 679 407,23 zł

z budżetu państwa 258 370,35 zł

Załączniki