OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA


Stryszawa, dnia 8 września 2022 roku


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA.


Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stryszawa:

Uchwały Nr XXXIII/289/22 z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa.

Zakres zmiany obejmuje zmianę kierunków rozwoju terenów w granicach administracyjnych gminy oraz aktualizację ustaleń w zakresie doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  w zakresie aktualizacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa, Stryszawa 17, drogą pocztową lub elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stryszawa.pl, w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Stryszawa, 34 – 205 Stryszawa, Stryszawa 17,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@stryszawa.pl,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa. Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


Wójt Gminy Stryszawa

        mgr inż. Rafał Lasek


Informuję, że:

 • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 • Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34 – 205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 • Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 7 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2405), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl

UCHWAŁA RADY GMINY STRYSZAWA NR XXIII/289/22 Z DNIA 26.08.2022 R. pobierz

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA pobierz

WZÓR WNIOSKU DO ZMIANY STUDIUMpobierz