OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O ZMIANIE MPZP


Stryszawa, dnia 02 lipca 2020 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Stryszawa Uchwały Nr XIV/111/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.

Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały, który wraz z uchwałą znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa i na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, lub przesłać na adres Urzędu Gminy 34 – 205 Stryszawa 17.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@stryszawa.pl

Jako złożone na piśmie uznaje się również wnioski i uwagi wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany planu oraz wniosków i uwag do prognozy jest Wójt Gminy Stryszawa. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

  • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
  • Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34-205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  • Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA – pobierz

WZÓR WNIOSKU DO ZMIANY PLANU – pobierz

UCHWAŁA RADY GMINY STRYSZAWA NR XIV/111/20Z DNIA 29.05.2020 R. – pobierz

Data dodania:

2020-07-02

Autor: