Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa o przystąpieniu do zmiany MPZP wsi Stryszawa


Stryszawa, dnia 21 listopada 2019 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Stryszawa Uchwały Nr IX/72/19 z dnia 30 października2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa uchwalonego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku – opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1125 z dnia 12.02.2016 r.

Zmiana planu dotyczyć będzie:

 • ustaleń ogólnych tekstu planu dla wszystkich terenów nim objętych, zawartych w rozdz. 2 §11 pkt 11,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  1U2 i przedstawionego na załączniku graficznym nr 2 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  2UT i przedstawionym na załączniku graficznym nr 3 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • rysunku planu i ustaleń szczegółowych tekstu planu dla części terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 35MNU2 i przedstawionego na załączniku graficznym nr 4 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  7P/U i przedstawionego na załączniku graficznym nr 5 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,

a jej zakres będzie zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami);

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.

Powyższe zmiany nie dotyczą zmiany zasięgu terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolami: 1U2, 2UT, 35MNU2 i 7P/U.

Granice terenów objętych zmianą planu zostały przedstawione na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część w/w uchwały, które wraz z uchwałą znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa i na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce: „planowanie przestrzenne”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 16 grudnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, lub przesłać na adres Urzędu Gminy 34-205 Stryszawa 17. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany planu oraz wniosków i uwag do prognozy jest Wójt Gminy Stryszawa.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@stryszawa.pl

Jako złożone na piśmie uznaje się również wnioski i uwagi wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Stryszawa

    mgr inż. Rafał Lasek


Informuję, że:

 • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 • Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszawa z siedzibą 34 – 205 Stryszawa 17 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 • Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@stryszawa.pl


TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA pobierz

WZÓR WNIOSKU DO ZMIANY PLANUpobierz

UCHWAŁA RADY GMINY STRYSZAWA NR IX/72/19 Z DNIA 30.10.2019 R. – pobierz

Data dodania:

2019-11-21

Autor: