zdjęcie bocianów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA 06 października


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRYSZAWA


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA 
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wójt Gminy Stryszawa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 października 2016 roku  do 18 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa w godz. 1000 – 1400

Projekt Planu wraz z prognozą zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar przewidywany dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka wraz z pasem terenów z nią sąsiadujących o łącznej szerokości 100 metrów i stanowi zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka wymienionych w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 08 listopada 2016 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12.

Równocześnie informuję, że przedstawiciele Zespołu Projektowego pełnić będą dyżur w dniu 08.11.2016 r. w godz. 1000 - 1400.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Stryszawa – Urząd Gminy Stryszawa – 34-205 Stryszawa 17, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.zm.), a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres e-mail: sekretariat@stryszawa.pl

Do składanych uwag prosimy załączyć mapkę z zaznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej www.stryszawa.pl  w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pok. 13 i 14, tel. 33)876-77-17, 876-77-29) oraz u Sołtysa, a także z obwieszczeń umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA - Pobierz

WZÓR UWAGI DO PROJEKTU PLANU Pobierz


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

CZĘŚĆ TEKSTOWA PROJEKTU MPZP -   Pobierz
CZĘŚĆ 1 -  Pobierz
CZĘŚĆ 2 -  Pobierz
LEGENDA -  Pobierz


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TEKST PROGNOZY -  Pobierz
CZĘŚĆ 1 -  Pobierz
CZĘŚĆ 2 -  Pobierz
LEGENDA -  Pobierz


OPINIA RDOŚ DO PROJEKTU MPZP -  Pobierz

OPINIA PPIS DO PROJEKTU MPZP -  Pobierz

UZGODNIENIE RDOŚ DO PROGNOZY -  Pobierz

UZGODNIENIE PPIS DO PROGNOZY -  Pobierz