Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zachęca rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca pomaga innym rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania, poprawnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych itp., wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zadaniem rodzin wspierających nie jest wyręczanie rodziców biologicznych, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności, z jakimi borykają się wychowując dzieci. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocą dzieciom w nauce,
 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na Rodzinę Wspierającą to:

 • brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • ustabilizowana sytuacja finansowa,
 • stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
 • brak uzależnień,
 • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • posiadać pełną władzę rodzicielską,
 • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 • istnieje problem alkoholowy w jej rodzinie,
 • nie ma stałego źródła utrzymania,
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie,
 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie,
 • odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej,
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie 34-205 Stryszawa 18. Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać u Kierownika GOPS w Stryszawie pod numerem telefonu 33 876 48 82.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują!

Data dodania:

2024-06-05

Autor: