zdjęcie bocianów

Usługi opiekuńcze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie uprzejmie informuje, że z dniem01 marca 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Stryszawa. Celem podjętego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych na terenie naszej Gminy. W ramach zadania ze strony Wojewody Małopolskiego pozyskana zostanie dotacja celowa na rozwój usług opiekuńczych w wysokości 36 519, 00 zł. Przewiduje się, że całkowity koszt zadania do końca 2017 r. wyniesie 43 822, 80 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi

Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej wskazuje na konieczność pracy z rodziną prowadzoną w szczególności w formie usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych.Oferta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej adresowana jest dla rodzin, które nie uzyskują tego typu pomocy i wsparcia. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny i może obejmować przykładowo :

  • wspieranie rodziny w codziennych czynnościach życiowych,
  • motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne,
  • rozmowy terapeutyczne
  • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • wsparcie i trening umiejętności pielęgnacji, zmiany opatrunków, podawania leków, użycia środków pomocniczych
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi powinny zgłosić się do Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania tj. pon., śr. , czw., pt. 7.30-15.30 , wt. 8.00-16.00 lub dzwoniąc pod nr telefonu 33 876 48 82 w celu uzyskania szerszych informacji.