Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIE GMINY

Artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymienia katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Jednym z takich zadań jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowy zakres pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a także Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jak stanowi ustawa o pomocy społecznej: „Osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem
”. Jest to ustawowy katalog usług opiekuńczych, przy czym zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych określany jest indywidualnie przez ośrodek pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. określa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje zawodowe osób świadczących te usługi, warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat z nie. Zgodnie z rozporządzeniem katalog specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

  • Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych
    i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
    i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspierania, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

- dbałość o higienę i wygląd,

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalna,

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

- korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne,interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne;
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

- w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspierania i asystowanie w kontaktach z pracodawcą;

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe,

2.Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny;

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami
i gospodarzem domu;

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty
w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

-zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;

- pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Również ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 10 ust. 3 jako jedną z form pracy
z rodziną wymienia usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

SZCZEGÓŁOWYCH  INFORMACJI UDZIELA KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE W GODZINACH PRACY GOPS W STRYSZAWIE LUB POD NR TELEFONU: 33 876 48 82.