Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który w Polsce będzie wdrażany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

Cel Programu.

Celem Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Kryteria uprawniające do Programu.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, aktualnie jest to kwota 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410, 00 zł dla osoby w rodzinie.

Start Programu.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów -organizacji partnerskich dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych – to okres od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

I co więcej?

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 -2027 (FEPŻ) znajdziecie Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanych dla Programu pod adresami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat kwalifikowania do Podprogramu 2023, terminu dystrybucji, nazw i adresów organizacji partnerskich (np. CARITAS Polska), do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności, udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie pod numerem telefonu: 33 876 48 82 (wew.
11 i 12) lub/i bezpośrednio w siedzibie jednostki pod adresem 34-205 Stryszawa 18.

Data dodania:

2023-10-12

Autor: