Informacje GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Adres: 34-205 Stryszawa 18

Tel. 33 876 48 82 , 33 872 64 57

E-mail: gops@stryszawa.pl

Kierownik: Ilona Krzak

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 8:00-16:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zakresem swego działania teren Gminy Stryszawa pomagając osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia.

Informacje oświadczeniach pomocy społecznej


Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez GOPS
w Stryszawie z zakresu ustawy o pomocy społecznej należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłata zasiłku okresowego;
 • przyznawanie i wypłata zasiłku celowego;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
  w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłata zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
  w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnianie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań gminy własnych gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
  o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
  z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium rzeczpospolitej Polskiej
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wymienione wyżej zadania stanowią katalog możliwych form pomocy ze strony GOPS
w Stryszawie. Bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnych form pomocy ze strony GOPS w Stryszawie można uzyskać pod nr telefonu: 33 876 48 82.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

- pracy socjalnej;

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Świadczenia pomocy społecznej:

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Świadczeniami pieniężnymi są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd. Świadczeniami niepieniężnymi są: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie-w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza tzw. „kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”

 – rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie tzw. „kryterium dochodowego rodziny”

Aktualne kwoty tzw. kryteriów dochodowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ono 701,00 zł, dla osoby w rodzinie wynosi ono 528,00 zł.

Odbiorcy i kryteria przyznawania zasiłku stałego:

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego obecnie może wynosić 645,00 zł, minimalna kwota zasiłku stałego może wynosić 30,00 zł miesięcznie.

Odbiorcy i kryteria przyznawania zasiłku okresowego:

Świadczenie w formie zasiłku okresowego przysługuje w szczególności, gdy osoba lub rodzina boryka się z problemami długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia
a także w sytuacji możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawowym warunkiem przyznania pomocy
w formie zasiłku okresowego jest spełnianie warunku kryterium dochodowego zarówno
w odniesieniu do osób samotnie gospodarujących jak i osób pozostających w rodzinach. Kwota zasiłku okresowego wyliczana jest na podstawie różnicy między dochodem osoby lub rodziny a kryterium dochodowym osoby lub rodziny.

Odbiorcy i kryteria przyznawania zasiłku celowego:

Zasiłek celowy ma przyczyniać się do zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej i może być przyznany w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W tym przypadku przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnianiem wymogu kryterium dochodowego. Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Odbiorcy i kryteria przyznawania specjalnego zasiłku celowego:

W sytuacji, kiedy dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi oraz zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty danego zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Inne świadczenia pomocy społecznej:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (odbiorcy to osoby, które rezygnują
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, pomoc uwarunkowana spełnianiem wymogu kryterium dochodowego);
 • pomoc pieniężna bądź rzeczowa przyznana w celu ekonomicznego usamodzielnienia;
 •  sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego;
 •  praca socjalna świadczona niezależnie od dochodu osoby/rodziny;
 • poradnictwo specjalistyczne, zwłaszcza prawne, psychologiczne i rodzinne (odbiorcy to osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
  w rozwiązywaniu problemów życiowych, poradnictwo świadczone jest niezależnie od wysokości posiadanego dochodu);
 • interwencja kryzysowe (odbiorcy to osoby i rodziny znajdujące się w kryzysie);
 • zabezpieczenie schronienia poprzez skierowanie, umieszczenie w ogrzewalni, noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych (odbiorcy to osoby bezdomne);
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (odbiorcy to osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
  a są jej pozbawione);
 • pobyt w ośrodku wsparcia (odbiorcy to osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w ośrodku wsparcia zapewnia się usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek);
 •  pobyt w mieszkaniu chronionym (rodzaje to mieszkanie chronione wspierane
  i treningowe, odbiorcami są osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu
  w codziennym życiu ale nie wymagają jeszcze pomocy świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki np. DPS);
 • pobyt w domu pomocy społecznej (odbiorcy to osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym a usługi opiekuńcze świadczone
  w miejscu zamieszkania są dla nich niewystarczającą formą pomocy);
 • pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem (odbiorcy to m.in. pełnoletnia osoba opuszczająca dom pomocy społecznej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy i inne wymienione w ustawie);
 • dodatek mieszkaniowy stanowiący formę pomocy dla osób, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (warunek konieczny – umowa najmu lub akt własności mieszkania);
 • dodatek energetyczny będący częściową rekompensatą kosztów opłat ponoszonych
  z tytułu opłat za energię elektryczną (odbiorcy to tzw. odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, czyli osoby, którym przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego);
 •  inne realizowane programy (np. program: „Dobry start”);
 • Karta Dużej Rodziny (odbiorcy to rodziny posiadające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w trakcie trwania nauki lub osoby dorosłe, które kiedykolwiek posiadały na utrzymaniu troje dzieci a dorosłe już dzieci nie pozostają na ich utrzymaniu);
 • Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (odbiorcy to osoby, które spełniają warunek kryterium dochodowego wynoszącego dla celów programu 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł dla osoby w rodzinie i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów).

Wspieranie rodziny na terenie Gminy Stryszawa:

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych może otrzymać wsparcie poprzez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka
i rodziny, placówek wsparcia dziennego a także rodzin wspierających. Praca z rodzina prowadzona jest w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 •  terapii i mediacji;
 •  usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 •  organizowania tzw. „grup wsparcia” lub „grup samopomocowych” dla rodzin;

Praca z rodziną prowadzona jest także w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 poz. 2220 z źn. zm.)

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się;

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub  w związku
  z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego: 

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
  w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany, 
  • powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego :

UWAGA! Jeżeli nie masz prawa do zasiłku rodzinnego bo nie spełniasz warunków określonych w ustawie to nie masz też prawa do żadnego z dodatków!

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

 
Wysokość dodatku - 1000,00 zł jednorazowo. 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
 • W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
 • Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną  potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


Wysokość dodatku 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką. 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.


Dodatek ten nie przysługuje jeżeli osoba: 

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała
  w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
  w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  lub świadczenia rodzicielskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 


Wysokość dodatku - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł
na wszystkie dzieci. 

 • Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.
 • W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem
  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 


Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka;

 • Dodatek przysługuje w wysokości95,00 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
   o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
  • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
 • Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
  w wysokości 100,00 zł na dziecko.
 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 • Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
  • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -
   w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
  • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej -
   w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.
 • Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)


"Becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę.

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

 • Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
 • Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży- wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka,
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką  prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną,

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego .

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Świadczenia opiekuńcze

1. Zasiłek pielęgnacyjny
 

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie, a od 01-11-2019 r. w wysokości 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
sąmałoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują sięorzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje tylko w sytuacji, kiedy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki
w szkole lub szkole wyższej.

 Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2019 r. wynosi 1 583,00 zł miesięcznie. 


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

 1. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej  z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 
 2. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów. 
 3. Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 4. Osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 5. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,   z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmioty wykonującego działalność leczniczą,  i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. 
 6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. 
 7. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów. 
 8. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa.


Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

  

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 


Przysługuje on osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także współmałżonkom jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwota świadczenia to 620 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764,00 zł.
W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.