ZAWIADOMIENIE o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Stryszawa


Procedura zawiadamiania o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Stryszawa nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

§ 1.

  1. Procedura jest adresowana do organizatorów jednorazowych lub cyklicznych imprez kulturalnych,  artystycznych lub rozrywkowych oraz sportowo – rekreacyjnych.
  2. W przypadku imprez cyklicznych należy złożyć jeden wniosek uwzględniający wszystkie wydarzenia.

§ 2.

Organizator imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia składa w sekretariacie Urzędu Gminy Stryszawa zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Stryszawa nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Formularz zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 3.

Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, poprzez przyjęcie i sprawdzenie zgłoszenia oraz załączników, ich zaewidencjonowanie.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

§ 4.

Po złożeniu zawiadomienia, Organ może zażądać od Organizatora dodatkowych dokumentów:

a)       Zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań w przypadku pomieszczeń, obiektów lub miejsc w których odbywają się imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowo-rekreacyjne oraz urządzeń technicznych używanych przy organizowaniu tychże imprez,

b)      Uzgodnienia z zarządcą drogi, jeśli organizacja imprezy wymaga szczególnego korzystania z dróg (drogi gminne –Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 1, drogi powiatowe –Powiatowy Zarząd Dróg w Suchej Beskidzkiej, drogi wojewódzkie –Małopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

c)       Uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, jeśli w ramach  imprezy jest zorganizowany pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych lub tzw. „lampionów szczęścia”,

d)      Uzgodnienia z sanepidem, jeśli przewiduje się wprowadzenie żywienia poza punktami
i formami żywienia zbiorowego posiadającymi stosowne zezwolenia sanitarne,

e)        Zgody właściciela/administratora terenu (nie dotyczy imprez realizowanych na terenie lub w obiekcie własnym).

§ 5.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 25. 10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.).

                                                                                            § 6.  

  1. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
  2. Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

§ 7.

W postępowaniu nie przewiduje się procedury odwoławczej.

§ 8.

Postępowanie nie podlega opłatom skarbowym.

§ 9.

Szczegółowe informacji w zakresie procedury można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju, tel. 33 876 77 30, e-mail: paulinak@stryszawa.pl

Załączniki

 
procedura imprez.doc 14.09.2021 | 32.50 KB
Pobierz
 
formularz zawiadomienie o imprezie niemasowej-1.doc 25.05.2022 | 39.50 KB
Pobierz
Data dodania:

2021-09-14

Autor: