Referat Promocji i rozwoju

URZĄD GMINY STRYSZAWA

Referat Promocji i Rozwoju

 Kierownik Referatu – Tomasz Boduch - tel/fax: 876-77-29, email: informatyk@stryszawa.ug.pl

33/876-77-34 – pokój nr 11 – Tomasz Boduch

33/876-77-32 , pokój nr 10 – Ewa Bober, Paulina Bednarz

33/876- 77-25  –, pokój nr 10 b - Agnieszka Fluder, Justyna Habowska-Kardaś


Zadania referatu:

 W zakresie promocji i rozwoju

- współdziałanie z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie organizowania imprez i uroczystości o charakterze promocyjnym a także kulturalno – rekreacyjnym,

- przygotowanie materiałów promocyjnych, uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach,

- współpraca z mediami,

- przygotowywanie informacji do prasy,

- organizacja konkursów poprawiających wizerunek gminy,

- aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

 W zakresie sportu, turystyki i rekreacji

-współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy, nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków,

- wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się upowszechnieniem sportu, turystyki i rekreacji, a w szczególności zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży,

- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

- opracowanie projektów dotacji oraz treści umów dla klubów sportowych i stowarzyszeń, a także nadzór nad przyznanymi środkami finansowymi,

- prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla zawodników.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

- prowadzenie całości spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi,

- opracowanie projektów rocznych programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,

- realizacja procedur zlecenia zadań w ramach aktualnego gminnego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi-w tym ogłaszanie konkursu ofert i jego realizacja ,

- nadzór nad realizacją przyjętych programów, monitorowanie efektów, kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

 W zakresie pomocy materialnej dla uczniów

- prowadzenie całokształtu postępowania w sprawach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym spraw dotyczących przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe.

 W zakresie spraw służby zdrowia

współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

- nadzór nad funkcjonowaniem struktur służby zdrowia w gminie i podejmowanie działań  dla poprawy dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców,

prowadzenie spraw związanych z promocja zdrowia.

 W zakresie spraw kultury i ochrony dóbr kultury

- sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórców, edukacji i oświaty kulturalnej, inicjatyw kulturalnych i ochrony dziedzictwa kultury.

  W zakresie obrony cywilnej

kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej ludności,

- opracowanie planu obrony cywilnej Gminy, nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych oraz opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas W i planu operacyjnego,

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi zobowiązaniami do udzielenia pomocy         ludności poszkodowanej,

 - planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,  

  - planowanie i realizacja zapotrzebowania w sprzęt i środki obrony cywilnej.

  W zakresie spraw obronnych

opracowanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych,

- zorganizowanie doręczania i doręczenie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,

- prowadzenie spraw reklamowania pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

 W zakresie zarządzania kryzysowego

- opracowanie i aktualizacja gminnego planu reagowania kryzysowego,

- organizowanie pracy Gminnego Zespołu Reagowania,

- opracowanie i aktualizacja procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

- opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony Gminy przed powodzią,

- współdziałanie z Policją, Strażą Graniczną w zakresie bezpieczeństwa publicznego, współdziałanie z Państwową i Ochotnicą Strażą Pożarną zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 W zakresie spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego

- przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń na otwartej przestrzeni,

-wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych,

-wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy,

- realizacja zadań Gminy w zakresie pomocy repatriantom i cudzoziemcom.

 W zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową

- prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz ubezpieczeniem jej członków,

- zapewnienie terenowym OSP odpowiednich środków finansowych, pomieszczeń, urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu, odzieży specjalnej umundurowania,

- ustalenie spraw związanych z obszarem działania jednostek OSP poza terenem Gminy,

-współpraca z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP PR w Stryszawie oraz Komendantem Gminnym OSP,

- prowadzenie pełnej dokumentacji i teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną,

- pomoc przy organizowaniu zawodów pożarniczych, ćwiczeń, uroczystości strażackich,

- szkolenie p.poż.  pracowników Urzędu,

- prowadzenie całości spraw p.poż. dot: Urzędu, zabezpieczenie w podstawowy sprzęt i przeglądy tego sprzętu.

 W zakresie działalności gospodarczej

prowadzenie spraw z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.,

- prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych oraz wydawanie zaświadczeń tym zakresie,

- podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywności gospodarczej Gminy i przeciwdziałaniu bezrobociu,

- prowadzenie stałego monitoringu zewnętrznych funduszy pomocowych w zakresie możliwości ich pozyskania na realizację zadań infrastruktury Gminy, na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa.

 W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

- wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

przygotowanie decyzji odmawiających, wygasających lub cofających zezwolenia

- prowadzenie kontroli przestrzegania prawa w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,

współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych.

 W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od środków transportowych

- ustalenie wymiaru zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych,

aktualizacja wymiaru zobowiązań zgodnie z przepisami szczegółowymi w w/w zakresie,

- prowadzenie spraw w zakresie egzekucji należności : decyzji określających zaległości , upomnienie, tytuł wykonawczy,

załatwianie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przygotowania projektów decyzji Wójta dotyczących zadań własnych Gminy w zakresie objętych przedmiotowym podatkiem.

W zakresie pozyskiwania środków pomocowych

- prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków

pomocowych,

- analizowanie potencjalnych programów pomocowych z możliwością wykorzystania ich na terenie Gminy,

- tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskania środków pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,

- kompleksowe opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy strukturalnej,

- przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawie pozyskiwania środków pomocowych,

- pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych,

- prowadzenie rejestru podmiotów działających na obszarze Gminy objętych pomocą strukturalną,

- działania w celu wypracowania wspólnych wniosków pomocowych z sąsiednimi gminami,

- wszelkie inne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych dla samorządu

gminnego i jego mieszkańców,

- koordynacja działań komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

w zakresie pozyskiwania środków, w tym ocena celowości składania wniosków

pomocowych,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi

w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania przetargów na zadania realizowane ze środków funduszy pomocowych.