Wydanie zaświadczenia o obszarach rewitalizacji

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl,    email: ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr IPP/ 4 /2019

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OBSZARACH REWITALIZACJI

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(33) 8767717

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia Pobierz

2.Kserokopia mapy ewidencyjnej w zakresie objętym wnioskiem 
(w przypadku podziału działki lub działek)

OPŁATY SKARBOWE

Art. 1 ust. 1 pkt 1) lit b) ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044):

17,00 zł - za wydanie zaświadczenia

Płatne gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa,

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej O/ Stryszawa 

Nr konta 31 8128 0005 0020 9331 2000 0010

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Opracował

Daniel Lasek