Wydanie wypisu i wyrysu z MPZP do celów projektowych

Urząd Gminy Stryszawa 

Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl    ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 8/2019

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MPZP DO CELÓW PROJEKTOWYCH  

Wypis i wyrys z miejscowego planu  wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(0-33) 876 77 17

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Pobierz

2.kserokopia mapy ewidencyjnej w zakresie objętym wnioskiem w 2 egz.

OPŁATY SKARBOWE

Art.1 ust.1 pkt 1a i Zał.cz.I.pkt 51 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.) :

- 30,oo zł.  do 5 stron wypisu, powyżej 5 stron – 50,oo zł.

- 20,oo zł. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4  (nie więcej niż 200,oo zł.)

Płatne gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto UG Stryszawa - Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej.

Nr konta 31812800050020933120000010

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 14 dni od złożenia wniosku                                             

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania   
    administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu     
    przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.
    z 2018 r. poz.1044 z późn.zm.)Opracowała

Paulina Łuczak