Wydanie wypisu i wyrysu z MPZP do celów notarialnych

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl, email: ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 1 /2019

WYDANIE WYPISU I/LUB WYRYSU 
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
(W SZCZEGÓLNOŚCI DO CELÓW: NOTARIALNYCH, URZĘDU SKARBOWEGO, INNYCH)

Wypisy i wyrysy wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(33) 876 77 17

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu Pobierz

2.Kserokopia mapy ewidencyjnej w zakresie objętym wnioskiem

(w przypadku podziału działki lub działek, obligatoryjnie dla działek położonych we wsi Hucisko i Targoszów)

OPŁATY SKARBOWE

Art. 1 ust.1 pkt 1a i zał. cz. I. pkt 51 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.):

30,00 zł  do 5 stron wypisu, powyżej 5 stron – 50,oo zł.

20,00 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część 
  odpowiadającą stronie formatu A-4  ( nie więcej niż 200,00 zł. )

Płatne gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa,

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej O/ Stryszawa 

Nr konta 31 8128 0005 0020 9331 2000 0010

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku                                             

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z  2018 poz. 2096 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z  2018 poz. 1945 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Opracował

Daniel Lasek