Wydanie opinii podział nieruchomości

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl      ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 6 /2019

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – wydanie opinii

Wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi wydaje się na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości  

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(0-33) 876 77 17

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek o wydanie opinii w zakresie zgodności proponowanego podziału działki z ustaleniami mpzp Pobierz                

2. wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie zasadniczej, a w przypadku jej braku  - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu w 3 egz.

3. aktualny (max. 3 miesiące) dokument dysponowania nieruchomością ( wypis z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi, postanowienie sądu itp.)

OPŁATY SKARBOWE

Zwolnione  (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.h ustawy o opłacie skarbowej –  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.).                                                                   

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku                                                                       

2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego

 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) 

Opracowała

Paulina Łuczak