Wydanie decyzji na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdu, zgłoszenie wykonania zjazdu

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl,    email: ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 2 /2019

 LOKALIZACJA, BUDOWA LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU

Decyzję lub uzgodnienie wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Zjazdy z dróg wewnętrznych i prywatnych podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi. Przed

złożeniem wniosku należy więc się upewnić, czy droga, z której zjazd na posesję ma być wybudowany jest drogą publiczną.

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 14

NR TELEFONU

(33) 8767729

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek o wydanie decyzji Pobierz

2.Zgłoszenie wykonania zjazdu Pobierz

3.Plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją  planowanego zjazdu - 2 egz.

4.Aktualny wyrys mapy ewidencyjnej dla działek objętych budową i przebudową zjazdu,

5.Aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działek, do których ma zostać wybudowany / przebudowany zjazd,

6.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, do której ma zostać wybudowany / przebudowany zjazd – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w wypisie ewidencji gruntów dla działek, do których ma zostać wybudowany/przebudowany zjazd,

7.Pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika),

8.Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej niezbędne jest wskazanie tytułu uprawniającego do takiego zwolnienia),

OPŁATY SKARBOWE

82,00 zł  - za wydawanie decyzji (dotyczy wyłącznie dróg publicznych),

17,00 zł  - pełnomocnictwo.

Płatne gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto: Gmina Stryszawa, Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej O/ Stryszawa Nr konta 31 8128 0005 0020 9331 2000 0010 zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1c i zał. cz. III. pkt 44 ppkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 30 dni ( po przeprowadzeniu wizji w terenie).

TRYB ODWOŁAWCZY

1.  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2  w zw. z art. 129 § 1 i 2 KPA ).

2.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Stryszawa (art. 127a § 1 KPA).

3. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Stryszawa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127a § 2 KPA).

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
Opracował

Daniel Lasek