Referat inwestycji i planowania przestrzennego

URZĄD GMINY STRYSZAWA

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

tel/fax: 876-77-29, email: ipp@stryszawa.ug.pl

876-77-29 – pokój nr 14 – Daniel Lasek

876-77-18 – pokój nr 13, 14 – Jerzy Knapczyk

876-77-17 – pokój nr 13 –  Paulina Łuczak, Justyna Głuszek

Kierownik Referatu – Jerzy Knapczyk

Zadania referatu:

W zakresie inwestycji:

- planowanie, realizacja oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi

i remontami,

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich prowadzonych inwestycji i remontów,

- współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zleconych opracowań,

- przygotowywanie zleceń prowadzonych inwestycji i remontów,

- uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań,

- przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę,

- współpraca z Wojewodą, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym Zarządem Dróg, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz organami administracji szczególnej: Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Powiatową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzonych spraw przez referat,

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami :

- wydawanie wypisu albo wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w szczególności do celów: notarialnych, budowy ogrodzeń, i innych),

- wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu,

- wydawanie zaświadczenia o możliwości połączenia działki na której projektowana jest inwestycja budowlana z drogą publiczną,

- wydawanie zgody na zmniejszenie odległości projektowanego (budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu i ogrodzenia) od strony drogi,

- przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o zmianę przeznaczenia działki w MPZP,

- wydanie wypisu i wyrysu z MPZP do celów projektowych,

- wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi (na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości),

- wydawanie decyzji zatwierdzającej przedłożony podział nieruchomości (na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości),

- zawiadomienie o nadaniu numeru na budynek (na wniosek właściciela nieruchomości zabudowanej),

- wydawanie zaświadczenia o położeniu budynku na działce,

- wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP (zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu lub jego części),

- wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego MPZP (legalizacja samowoli budowlanej)