Środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia

Urząd Gminy Stryszawa

Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

www.stryszawa.pl  stryszawa@ug.pl


KARTA USŁUG nr GK 1/2012

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
POKÓJ 1

NR TELEFONU

(0-33) 876-77-31

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Pobierz

2. Poświadczona kopia z mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich.

3. Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Karta informacyjna przedsięwzięcia , w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej.Wytyczne pobierz

OPŁATY

205,00- złotych- opłata skarbowa.

INNE DOKUMENTY

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku
(Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stryszawa w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji ( art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jednolity tekst 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ).

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Opracowała

Marta Babicz