Informacja w sprawie szkód łowieckich

INFORMACJA W SPRAWIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że na spotkaniu w dniu 22.12.2015 roku w Urzędzie Gminy z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Polskiego PZŁ Panem Michałem Jordanem z Bielska Białej, Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Gminy Stryszawa, Radnymi Rady Gminy Stryszawa, Sołtysami Sołectw Gminy Stryszawa, Prezesem Małopolskiej Izby Rolniczej Panem Ryszardem Czaickim, Delegatami do Izb Rolniczych z terenu Gminy Stryszawa poświęconemu problemowi szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną ustalono, że:

- wnioski o wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną można kierować bezpośrednio do Kół Łowieckich, a jeśli będą one niewłaściwe (szkoda będzie na terenie wyłączonym z obwodu – blisko domostw) to rolnik zostanie o tym poinformowany oraz skierowany do Urzędu Marszałkowskiego, wzór wniosku Pobierz

- do wniosków o wypłaty odszkodowań koła nie będą żądać od rolników wypisów z rejestru gruntów,

- jeżeli wniosek wpłynie do Urzędu Gminy to tak jak dotychczas zostanie on przekazany do właściwego Koła Łowieckiego.

Ponadto wnioski o dokonanie oszacowania szkody, adresy i telefony poszczególnych kół dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.stryszawa.pl (zakładka Jak załatwić sprawę - REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Szkody łowieckie) oraz u sołtysów.


Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Stryszawa:

1. Koło Łowieckie ,,Bór'' (część wsi Stryszawa)

Krzysztof Steczek 34 – 205 Stryszawa 245 tel. 696 422329, 33 8747243


2. Koło Łowieckie ,,Odyniec'' (część wsi Stryszawa, Kuków, Krzeszów, Targoszów)

Czesław Świerkosz 34 – 206 Kuków 67 B tel. 608 466953

 

3. Koło Łowieckie ,,Żbik''(część wsi Stryszawa, Kuków, Lachowice, Kurów, Pewelka)

Józef Bodzek ul. Zasypnica 22 34 – 200 Sucha Beskidzka tel. 33 8742540

Dionizy Baca tel. 33 8742540

 

4. Koło Łowieckie ,,Cietrzew'' (wieś Hucisko)

Kazimierz Legler 34 – 332 Koszarawa 187 tel. 608 628661, 33 8639440


 

Zarząd Okręgowego Związku Łowieckiego w Bielsku – Białej

ul. Straconki 19, 34 – 300 Bielsko Biała

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PZŁ 

Michał Jordan tel. 33 8220447


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji

ul. Racławicka 56 30 – 017 Kraków

Cichoń Marcin tel. 12 6303543