Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stryszawie nr ewid.1975


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Demontaż (ewentualne skucie) płyt betonowych o powierzchni 3x1,5m z odwozem na odległość do 5 km.

2. Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 10 cm (z odwozem urobku).

3. Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63 celem uzupełnienia nierówności z wałowaniem.

4. Dostawa i zabudowa ścieków betonowych dł. 4,0 mb na zbrojonej ławie betonowej.

5. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 12 cm z wałowaniem i wyrównaniem.

6. Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.


Termin wykonania: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 03.07.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 69 316,04 zł.

Wykonawca: Usługi Sprzętem Zmechanizowanym s.c. Świerkosz Mariusz, Zbigniew, Grzegorz z siedzibą w Stryszawie 228, 34-205 Stryszawa.

Data dodania:

2021-01-13

Autor: