Budowa chodnika w miejscowości Krzeszów


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.cięcie nawierzchni asfaltobetonowej

2.frezowanie nawierzchni

3.rozebranie przepustów betonowych

4.rozebranie ścieków betonowych

5.demontaż umocnień skarp

6.rozbiórka i ponowny montaż wiaty przystankowej

7.dowóz materiału na nasypy

8.plantowanie, humusowanie i obsianie

9.wykonanie kanalizacji deszczowej

10.montaż studni betonowych

11.wykonanie kanału z rur WIPRO fi 500

12.wykonanie warstwy asfaltobetonowej

13.wykonanie warstwy asfaltobetonowej wyrównawczo-wiążącej

14.wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej

15.montaż krawężnika

16.obrzeża betonowe

17.chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

18.chodnik- kostka integracyjna

19.chodnik - zjazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm

20.skropienie nawierzchni asfaltem

21.zabezpieczenie połączeń i szczeliny technologicznej nawierzchni

22.oznakowanie poziome

23.ścieki z elementów betonowych 500x400x300

24.montaż krat stalowych na korytkach

25.montaż poręczy z rur fi 60, rozstaw słupków fi 60 co 2,00 m

26.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej


Termin wykonania: od dnia 21.03.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

Wartość zadania [zł brutto]: 656 100,24 zł.

Wykonawca: Zakład Wykonawczy „KOMMEL” Bronisław Merak Barwałd Średni nr 230, 34­124 Klecza Górna

Data dodania:

2021-01-13

Autor: