Segregacja odpadów

Gminy Stryszawa informuje, że odbiór odpadów komunalnych następuje według poniższego harmonogramu (z podziałem na odpady zebrane w sposób selektywny i niewysegregowane określony w terminarzu wywozu odpadów na dany rok):

 • Sołectwo Stryszawa Górna- poniedziałki
 • sołectwo Krzeszów – poniedziałki
 • sołectwo Targoszów – poniedziałki
 • Sołectwo Stryszawa Dolna- wtorki
 • sołectwo Kuków – wtorki
 • Sołectwo Lachowice, Kurów, Pewelka, Hucisko- środy (za wyjątkiem osiedla Mączne w Lachowicach- wtorki)

Jeżeli wyznaczony termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy zbiórka odbędzie się w kolejny dzień roboczy.


W razie wątpliwości do tyczących terminów odbioru odpadów prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Stryszawa: tel.  33 8767726 33 8767726, e-mail: gk@stryszawa.pl, strona www.stryszawa.pl

Mieszkańcy Gminy Stryszawa mogą również oddawać odpady komunalne przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który funkcjonuje w Suchej Beskidzkiej przy Rejonowej Sortowni i Składowisku Odpadów na ul. Wadowickiej 4. (godziny otwarcia od poniedziałku do wtorku od 9.00 do 13.00, oraz w drugą sobotę miesiąca od godz. 9.00-13.00.) Odpady są dostarczane indywidualnie przez mieszkańców do RSiSOK.

Jednocześnie informujemy, że wprowadza się limit dostaw do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w ilości równej lub nie większej niż 300,00 kg w ciągu roku kalendarzowego z nieruchomości, na którą została złożona deklaracja.


Na terenie Gminy Stryszawa obowiązuje bezwzględny nakaz wystawiania śmieci we właściwych workach otrzymanych od UG Stryszawa, z naklejonym kodem kreskowym obok swojej posesji, zgodnie z terminarzem wywozu otrzymanym od Urzędu Gminy.

Odpady nie będą odbierane od posesji w przypadku gdy:

1. Na worku nie będzie naklejonego kodu kreskowego

Każdy wystawiony worek musi mieć naklejony kod kreskowy otrzymany wraz z nowymi workami i informacją o płatności za wywóz odpadów komunalnych.

2. Zawartość worka będzie niezgodna z jego przeznaczeniem
Na każdym worku znajduje się informacja jaki rodzaj odpadów można do niego wrzucić.

3. Zawartość worka kolorowego (na odpady wysegregowane) obejmować będzie zmieszane rodzaje odpadów
Do każdego kolorowego worka (na odpady segregowane) należy wrzucać tylko odpowiednie odpady.

4. Worki zostaną wystawione niezgodnie z terminarzem wywozu odpadów
Nie można wystawiać jednocześnie worków kolorowych (z odpadami wysegregowanymi) i czarnych (z odpadami niewysegregowanymi). Zgodnie z terminarzem wywozu odpadów worki kolorowe wystawiamy w tygodniu zaznaczonym na żółto natomiast worki czarne w tygodniu zaznaczonym na niebiesko.


W przypadku gdy pełny worek będzie zbyt ciężki (np. odpady szklane), istnieje możliwość oddania połowy objętości worka i tak zostanie to mieszkańcowi zaliczone.


Popiół po sezonie grzewczym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w gminie może zostać odebrany od mieszkańców po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel.  33 876772633 8767726) w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Stryszawa z siedzibą w Stryszawie:

1) pisemnie na adres: Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa lub

2) telefonicznie, pod numerem telefonu: 33 876 77 11, 33 876 77 26 lub

3) elektronicznie na adres: sekretariat@stryszawa.pl, e-Puap: /Stryszawa/skrytka lub

4) osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Stryszawa z siedzibą w Stryszawie:

1) pisemnie na adres: Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa lub

2) telefonicznie, pod numerem telefonu: 33 876 77 11, 33 876 77 26 lub

3) elektronicznie na adres: sekretariat@stryszawa.pl, e-Puap: /Stryszawa/skrytka lub

4) osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17.

Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Raz na dwa tygodnie

Selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier i tektura

- szkło, opakowania ze szkła

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Raz na dwa tygodnie

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Raz na dwa tygodnie

Odpady higieniczne

Raz na dwa tygodnie

Odpady żużli i popiołów komunalnych z kotłów opalanych paliwem stałym

Raz na rok

Odpady wielkogabarytowe w tym meble

Trzy razy na rok

Zużyte opony

Dwa razy na rok

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy na rok

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.

Raz na dwa tygodnie

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości) nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier i tektura

- szkło, opakowania ze szkła

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania

wielomateriałowe

Selektywnie zbierane odpad ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Bioodpady wytwarzane w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach itp.

Odpady higieniczne

Odpady żużli i popiołów komunalnych z kotłów opalanych paliwem stałym

Raz na rok

Odpady wielkogabarytowe w tym meble

Trzy razy na rok

Zużyte opony

Dwa razy na rok

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy na rok

Odpady nieulegających biodegradacji (w tym z cmentarzy), inne odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia ulic i placów

Nie rzadziej niż raz na kwartał a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w  przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości) nie rzadziej niż raz na pół roku.

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Raz na dwa tygodnie

Selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier i tektura

- szkło, opakowania ze szkła

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Raz na dwa tygodnie

Selektywnie zbierane odpad ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Raz na dwa tygodnie

Odpady higieniczne

Raz na dwa tygodnie

Odpady żużli i popiołów komunalnych z kotłów opalanych paliwem stałym

Raz na rok

Odpady wielkogabarytowe w tym meble

Trzy razy na rok

Zużyte opony

Dwa razy na rok

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy na rok

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości) nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier i tektura

- szkło, opakowania ze szkła

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

Selektywnie zbierane odpad ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Bioodpady wytwarzane w obiektach gastronomii, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego itp.

Odpady higieniczne

Odpady żużli i popiołów komunalnych z kotłów opalanych paliwem stałym

Raz na rok

Odpady wielkogabarytowe w tym meble

Trzy razy na rok

Zużyte opony

Dwa razy na rok

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dwa razy na rokZgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), Urząd Gminy Stryszawa uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej". W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Stryszawa on-line konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza oraz dołączenie podpisanego, podpisem elektronicznym, dokumentu on-line na platformie ePUAP
 • Przesłanie na adres sekretariat@stryszawa.pl dokumentu, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, jako załącznik e-maila. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Gminy Stryszawa (godz. 7.30 – 15.30) do sekretariatu Urzędu, 34-205 Stryszawa 17
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
  • pamięć masowa USB,
  • płyta CD/CD-RW lub DVD/DVD-RW.
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
  • pamięć masowa USB,

m płyta CD-RW lub DVD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

 • Maksymalna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 20 MB.
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • Akceptowane formaty załączników to:
  • DOC, RTF,
  • ODS, ODT,
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,

m ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników).

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Identyfikator podmiotu oraz adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Stryszawa

 • Identyfikator podmiotu: stryszawa
 • Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /stryszawa/skrytka

Data dodania:

2021-10-31

Autor: