CHCESZ ROZWOJU NASZEJ GMINY – PŁAĆ PODATKI

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dużą część dochodów własnych gmin. W budżecie Gminy Stryszawa stanowią one blisko 6 % wszystkich dochodów. Ktoś może powie to niewiele. Pamiętajmy jednak o tym, iż to właśnie od ich wielkości zależeć może to w jaki sposób rozwijać się będzie gmina, to czy m.in. będą budowane nowe drogi, czy będzie rozbudowywana sieć wodno – kanalizacyjna, w jaki sposób modernizowane będą obiekty sportowe oraz szkoły do których uczęszczają nasze dzieci, jaki wreszcie będzie poziom bezpieczeństwa Wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Dzięki temu, że płacimy podatki, nie jesteśmy skazani tylko na siebie. Dzięki naszej ofiarności może np. funkcjonować pomoc społeczna, straż, mogą być dowożone dzieci do szkół. Pomyślmy jak wyglądałoby nasze życie, gdyby samorząd nie posiadał odpowiednich środków finansowych, które na te cele są przeznaczane. Na odpowiednią opiekę stać by było tylko najbogatszych, tylko oni byliby w stanie zapewnić sobie odpowiednie warunki funkcjonowania.


Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatek od nieruchomości płacą właściciele gruntów, budynków i budowli.


Ustawa określa kategorie nieruchomości oraz maksymalne stawki podatkowe dla każdej z nich. Stawki dla poszczególnych kategorii określa w drodze uchwały Rada Gminy. Z kolei organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie jest Wójt.


Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Trzeba też pamiętać, że podatnicy podatku od nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej) lub informacji na podatek (osoby fizyczne), w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czyli np. od dnia nabycia nieruchomości, organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 


Gmina stara się wyjść naprzeciw podatnikom i na bieżąco monitoruje, kto powinien podatek zapłacić. W przypadku, gdy podatnik nie złoży informacji w terminie, powszechnie stosowaną praktyką jest wezwanie do złożenia informacji. Nie wszyscy podatnicy jednak na takie wezwania odpowiadają, a zatem do gminy nie trafiają należne środki. 


Urząd posiada dane z ewidencji gruntów i budynków, z których wynika, że nieruchomość powinna zostać opodatkowana. Już samo porównanie ewidencji geodezyjnej i ewidencji podatkowej umożliwia kontrolę zgłoszeń podatników. Dodatkowym instrumentem jest przepływ informacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do urzędu niezwłocznie przesyłane są wiadomości o wydaniu przez nadzór zezwolenia na użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych. Jak widać nie ma co liczyć na to, że podatnik uniknie zapłaty podatku od nieruchomości.

Ponadto przypominamy, iż obowiązek uiszczenia podatku powstaje także na skutek faktycznego korzystania z nieruchomości niezależnie od tego czy została oddana do użytkowania i został dla niej nadany numer ewidencyjny (dotyczy to również zmiany sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części).


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Stryszawa poprzez sołtysów poszczególnych sołectw udostępnił stosowne druki informacji podatkowych podatku od nieruchomości, którą w przypadku zaistnienia zmian, można przed otrzymaniem wezwania z urzędu samodzielnie przygotować, a następnie przesłać do urzędu. Stosowne druki dostępne są również na naszych stronach internetowych www.stryszawa.pl w zakładce Urząd Gminy.

Data dodania:

2018-01-26

Autor: