Projekt EFS

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Stryszawa”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Stryszawa realizuje projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Stryszawa” w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Wartość projektu: 184204,90 zł


CEL GŁÓWNY
Podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację programu indywidualizacja procesu nauczania rozwojowego dla uczniów pięciu Szkół Podstawowych gminy Stryszawa.


CELE SZCZEGÓŁOWE
Wzrost poziomu edukacyjnego uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
Stworzenie możliwości rozwoju uczniom w szkołach objętych wsparciem, wspomagających indywidualną pracę nauczyciel z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkół Podstawowych w niezbędne materiały dydaktyczne
Usprawnienie procesów psychometrycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień i pogłębiania zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez organizację zajęć poszerzających wiedzę.
Wyeliminowanie wad postawy poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju fizycznego i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.


BENEFICJENCI
Grupą docelową jest 143 uczniów i uczennic (71 dziewczynek i 72 chłopców) uczęszczających do klas I-III pięciu publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa
Miejsce realizacji projektu:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie, 34-205 Stryszawa 278 B
Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, 34-*205 Stryszawa 496
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach, 34-232 Lachowice 392
Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie, 34-206 Krzeszów 216
Szkoła Podstawowa w Kukowie, 34-206 Kuków 52


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W I i II semestrze roku szkolnego 2012/2013 zostaną przeprowadzane następujące zajęcia:
Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 60 godz.
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy 60 godz.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 30 godz.
Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godz.
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy 30 godz.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie 30 godz.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 30 godz.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godz.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 30 godz.
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 30 godz.
Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie
Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godz.
Specjalne zajęcia terapeutyczne rozwijające umiejętności manualne 30 godz.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 30 godz.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce 30 godz.
Szkoła Podstawowa w Kukowie
Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją 30 godz.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych 30 godz.


Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
załącznik nr 1 -  formularz zgłoszeniowy do projektu
załącznik nr 2 -   deklaracja uczestnictwa w projekcie
załącznik nr 3 -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu

Zapytanie ofertowe - Pobierz

Protokół zapytania ofertowego - Pobierz


Kontakt:
Koordynator projektu – Marek Barzycki
Asystent koordynatora projektu – Agnieszka Fluder
Urząd Gminy Stryszawa
34-205 Stryszawa 17
tel. 33 876 77 21, 338767725
email: zeas@ug.pl
afluder@stryszawa.pl


Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie 
Koordynator szkolny – Elżbieta Wiewióra
Tel 33 874 81 73 
email: zskrzeszow@op.pl


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach 
Koordynator szkolny – Elżbieta Piecha
tel. 33 8748217
email: podstawowa1@op.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie 
Koordynator szkolny – Alicja Zarywska - Sarlej
tel. 33 874 70 18
email: sp2stryszawa@wp.pl


Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie 
Koordynator szkolny – Maria Łaciak
tel. 33 874 75 93
email: sp3stryszawa@interia.pl


Szkoła Podstawowa w Kukowie 
Koordynator szkolny Lucyna Sikora
tel. 33 874 80 09

email: sp2kukow@poczta.onet.pl