Projekt "ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO"

Człowiek – najlepsza inwestycja

ROZWIŃ SKRZYDŁA GIMNAZJALISTO

Kolejny projekt edukacyjny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest Gmina Stryszawa. Realizatorem projektu jest Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie..
Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie konkursu nr POKL/9.1.2/I/12, wniosek przeszedł pomyślnie ocenę i znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 marca 2013r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 % wartości projektu, jest to kwota 635 725,80 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
CEL GŁÓWNY - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w 3 Szkołach Gimnazjalnych z obszarów wiejskich gminy wiejskiej Stryszawa poprzez objęcie ich programem rozwojowym od 01.VIII. 2013r. do 31.VII.2014 r.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wzrost kompetencji kluczowych u uczniów zdolnych i u uczniów mających problemy nauką;
- zniwelowanie trudności emocjonalnych u uczniów mających trudności z nauką;
wzrost świadomości edukcyjnej i zawodowej iuczniów Szkół Gimnazjalnych oraz świadomości w zakresie zagrożeń patologiami społecznymi u uczniów Szkół Gimnazjalnych
- nabycie umiejętności nauczania za pomocą nowoczesnych metod i przeciwdziałania patologią społecznym u uczniów w 2013 r. 
- wzmocnienie bazy edukacyjnej Szkół poprzez zakup materiałów dydaktycznych do projektu.


BIURO PROJEKTU:

Urząd Gminy Stryszawa
34-205 Stryszawa 17
Pokój 21
Koordynator projektu: Marek Barzycki.

Projekt jest realizowany w szkołach gimnazjalnych, w roku szkolnym 2013/2014. 

BENEFICJENCI
Szkoły gimnazjalne z terenu Gminy Stryszawa:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 34-205 Stryszawa 400A
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;34-232 Lachowice 232 B;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie w espole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, 34-206 Krzeszów 216,

Uczniowie szkół gimnazjalnych:
- Gimnazjum nr 1 w Stryszawie; 202 uczniów, w tym 95 uczennic i 107 uczniów;
- Gimnazjum nr 2 w Lachowicach;117 uczniów, w tym 59 uczennic i 58 uczniów;
- Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie, 79 uczniów, tym 49 uczennic i 30 uczniów;

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Zajęcia rozwijające – pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych
Gimnazjum w Krzeszowie: informatyka, efektywna nauka, matematyka, chemia, ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość.
Gimnazjum w Stryszawie: fizyka, efektywna nauka, ekspresja kulturalna, matematyka, język niemiecki, historia, biologia, chemia, informatyka, język angielski;
Gimnazjum w Lachowicach: ekspresja kulturalna, efektywna nauka, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość.
2. zajęcia wyrównawcze: 
Gimnazjum w Krzeszowie: matematyka, język niemiecki, język angielski, język polski, 
Gimnazjum w Stryszawie: matematyka, język niemiecki, język polski,
Gimnazjum w Lachowicach: matematyka, język polski,

3. Zajęcia prewencyjne – realizowane przez wszystkich wychowawców klas szkół gimnazjalnych, raz w miesiący na lekcji wychowawczej. Zakres przedmiotowy: diagnozowanie potrzeb uczniów, efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych, kształcenie postaw prozdrowotnychi liderskich, równość szans w szkole.
4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe- zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane w każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu pomoc uczniom w świadomym yborze dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy a w perspektywie długoterminowej kształtu i kierunku życia zawodowego poprzez analizę kompetencji i predyspozycji.
5. Doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna - - zajęcia indywidualne z uczniem, realizowane w każdym Gimnazjum. Zajęcia maja na celu rozpoznanie warunków nauki i życia w domu rodzinnym ucznia, indywidualnych problemów i potrzeb ucznia , diagnoza środowiska ucznia, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu.

Za środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i budżetu państwa (15%) zostaną sfinansowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Ponadto zostały zakupione liczne pomoce dydaktyczne dla szkół (programy komputerowe, projektory multimedialne, podręczniki, kalkulatory naukowe, mapy, filmy edukacyjne) i uczniów biorących udział w zajęciach. 
W ramach zajęć zostaną zorganizowane wyjazdy do teatru, Ogrodu Doświadczeń, wycieczka szlakiem Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego
REGULAMIN REKRUTACJI  Pobierz
Plakat  Pobierz
Roll – up  Pobierz

Rekrutacja na zajęcia od 1 września 2013r. do 30 września 2013 r.

Rekrutacja na zajęcia zakończona ! Od października 2013 r. rozpoczynamy zajęcia !

Harmonogram zajęć dostępne u koordynatorów szkolnych. 

W dniu 19 października 2013 roku dla uczniów biorący udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego zorganizowano wycieczkę edukacyjną „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili muzeum – Pałacyk Henryka Sienkiewicza, wraz z udziałem zajęciach „Zagadkowy Pałacyk”, ruiny XIV wiecznego zamku, Świętokrzyski Park Narodowy, Sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej górze, Muzeum z lat szkolnych im Stanisława Żeromskiego Kielcach. 
W ramach projektu uczestnikom zapewniono obiad.