tło strony
zdjęcie bocianów

Informacja dla rodziców

KOMUNIKAT  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY TERMINÓW WDRAŻANIA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO


W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

1)  Ustawa z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)

2)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60).

W związku z powyższym podaję do wiadomości informacje o zadaniach Gminy Stryszawa  i  terminach ich realizacji,  wynikających z w/w ustaw:

  1. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała została podana do publicznej wiadomości na stronie -  Pobierz
  2. Projekt uchwały został przekazany do Małopolskiego  Kuratora Oświaty i oświatowych związków zawodowych.
  3. Kurator Oświaty i związki zawodowe opiniują w/w uchwałę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego  Kuratora Oświaty,  Rada Gminy  w terminie do 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
  6. Do dnia 15 kwietnia 2017 roku zostaną również podane kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria.
  7. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych będą mieli możliwość złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018,  w terminie nie później niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.