Informacja dla rodziców

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami), zwana dalej ustawą. 


Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom przejazdu do placówek oświatowych, jeśli dowóz ten organizują prawni opiekunowie zasady określone są w umowie zawartej między Wójtem Gminy Stryszawa a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie. 


Bezpłatny dowóz przysługuje:


1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);


2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);


3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);


4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);


5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.Sprawę prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Stryszawie,
pok. 10 A , kontakt telefoniczny : 33 8767721 w godzinach pracy urzędu.
 
Wymagane dokumenty: WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. 

Miejsce składania wniosku : Urząd Gminy Stryszawa,  Stryszawa 17; w godzinach pracy Urzędu .
Opłata za przyjęcie wniosku : nie dotyczy


do pobrania :
Uchwała Rady Gminy Stryszawa - pobierz
Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa - pobierz
Wzór wniosku  - pobierz
Wzór rozliczenie kosztów – pobierz
Umowa - pobierz