Aktywizacja zawodowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie zaprasza do udziału w projekcie Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Stryszawa


Projekt realizowany: od pierwszego stycznia 2010r. do końca grudnia 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, iż trwa nabór do programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pdt. ,,Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Stryszawa”. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór będzie trwał do 15.03.2012 r. 

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt adresowany jest do osób: 
• korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, 
• korzystających z pomocy GOPS na okoliczność udziału w projekcie, spełniających określone warunki,
• poszukujących pracy, bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także do osób nieaktywnych zawodowo, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy oraz pozostają bez zatrudnienia, 
• będących w wieku aktywności zawodowej,
• których dochód miesięczny nie przekracza kryterium dochodowego rodziny lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (określonego w ustawie o pomocy społecznej zapisem art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późń. zm).

W ramach projektu w roku 2012 przewiduje się objęcie wsparciem 14 osób z terenu naszej gminy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie zobowiązani są do aktywnego i regularnego udziału we wszystkich organizowanych formach zajęć, a także współpracy z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest z myślą o osobach bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji , gdzie mogą bezpłatnie nabyć umiejętności w kursach i szkoleniach zawodowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Przewidziane kursy i szkolenia na ten rok to :

1)Trening Kompetencji i umiejętności społecznych –organizowany w 5 modułach.
2) Trening pracy - organizowany w 3 modułach takich jak : technika aktywnego poszukiwania pracy- rozmowa kwalifikacyjna –pisanie CV i podania o pracę.
3)Kurs kucharz – zajęcia praktyczne i teoretyczne.
4)Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 
5)Palacz Centralnego Ogrzewania . 
6)Opiekun Osób Starszych.
7)Indywidualne spotkanie rozwojowe
8)Zarządzanie budżetem domowym .

Pierwsze kursy przewidziane są od 19-21 marca 2012 roku i będzie to trening pracy. Wszyscy wybrani beneficjenci zostaną poinformowani o kolejnych przewidzianych kursach i szkoleniach. 
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie . 

Informacja - Pobierz