Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Stryszawa”

Człowiek Najlepsza inwestycja 

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Stryszawa” na półmetku.

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych w naszej gminie realizowany jest projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Stryszawa”, którego celem jest podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację programu indywidualizacja procesu nauczania rozwojowego. 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Stryszawa 100% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

W ramach Projektu do szkół zakupiono wiele ciekawych i bardzo przydatnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.
W każdej szkole, w okresie od września do stycznia przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno - wyrównawczych. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu zakupionych pomocy. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykazują dużą inicjatywę i pomysłowość.

Dzięki pracy dyrektorów szkół i osób koordynujących działania w ich imieniu w szkołach realizacja projektu przebiega poprawnie. O projekcie szeroko informujemy poprzez tabliczki umieszczone na budynkach szkół, plakaty, informacje na stronach internetowych szkół.