Projekt edukacyjny „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”

Człowiek Najlepsza inwestycja 

Kolejny projekt edukacyjny w naszej gminie.
Gmina Stryszawa będzie realizować kolejny projekt edukacyjny współfinansowany z Euro-pejskiego Funduszu Społecznego.
Gmina złożyła wniosek na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie konkursu nr POKL/9.1.2/I/12, wniosek przeszedł pomyślnie ocenę i znalazł się na liście wniosków
rekomendowanych do dofinansowania.
Łącznie na konkurs wpłynęło aż 131 wniosków, ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowanie otrzyma tylko 22 beneficjentów. Nasz wniosek z wynikiem 104 punktów znalazł się na 14 miejscu listy rankingowej. Podpisanie umowy planowane jest na I kwartał 2013 roku, na jej podstawie Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 % wartości projektu, będzie to kwota ok. 635 725,80 zł.
Celem projektu „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto” jest wzmocnienie atrakcyjności i podnie-sienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych w gminie Stry-szawa, wzmocnienie bazy edukacyjnej szkół, nabycie umiejętności nauczania za pomocą nowoczesnych metod.
Projekt będzie realizowany w szkołach gimnazjalnych, w roku szkolnym 2013/2014.
Za środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i budżetu państwa (15%) zostaną sfinansowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych (program pre-wencyjny; zajęcia pozalekcyjne z efektywnej nauki j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, chemii, fizyki, historii, ekspresji kulturalnej; poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe; doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna; szkolenia z nowoczesnych metod nauczania). Ponadto zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne dla szkół (programy komputerowe, projektory multimedialne, podręczniki, kalkulatory naukowe, mapy, filmy edukacyjne) oraz uczniów biorących udział w zajęciach. 
W ramach zajęć zostaną zorganizowane wyjazdy do teatru, Ogrodu Doświadczeń, wycieczka szlakiem Henryka Sienkiewicza i Jana Kochanowskiego.
O postępach realizacji projektu będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie, a już dziś zachęcamy młodzież do udziału w zajęciach.