„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa”


 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryszawa”


Od 1 września 2014r. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Stryszawie realizuje kolejny projekt edukacyjny, tym razem wsparciem zostaną objęte oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Wójta Gminy Stryszawa 26.08.2014r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych
w gminie Stryszawa (w miejscowości Stryszawa i Kuków) poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich w terminie do 15 maja 2015r.
Cele szczegółowe:
I. Stworzenie w 3 oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w okresie do 15.05.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wielu 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
II. Stworzenie w 3 oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w okresie do 15.05.2015r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wielu 3-4 lat, poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.
III. Wzrost w 3 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy 2 szkołach podstawowych w okresie do 15.05.2015r. jakości warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez doposażenie placu zabaw, dostosowanie do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.


W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dwa oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kukowie oraz jeden oddział przedszkolny w Zespole Szkół i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.

Łączna wartość projektu to 242 710,22 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 100% wartości projektu.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na: doposażenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych, doposażenia kuchni i stołówek, doposażenia szatni, modernizacje i doposażenie łazienek, zakup pomocy naukowych, materiałów plastycznych, zabawek, mebli, nowoczesnego sprzętu komputerowego, ICT, RTV, kserokopiarek, tablice interaktywne.

Wszystkie działania zostaną zrealizowane w terminie od 1.09.2014r. do 15.05.2015r.


BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Stryszawa
34-205 Stryszawa 17
Pokój 21
Koordynator projektu: Marek Barzycki.