Mamy bon na Innowacje Technologiczne

BIT, czyli Bony na Innowacje Technologiczne

Bony na Innowacje Technologiczne to wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim. W projekcie bierze również udział Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji m.in. pracowników instytucji kultury w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie stopnia z poprawą umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Dzięki udziałowi w projekcie Ośrodek Kultury w Stryszawie pozyskał komputer do działań edukacyjnych i stół multimedialny, który będzie służył do prowadzenia działalności w obszarze cyfrowym i kulturalnym. 

Cele programu zostaną osiągnięte poprzez:

1) wzmocnienie kompetencji cyfrowych i e-aktywizację pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury, którzy będą następnie rozwijali kompetencje cyfrowe klientów swoich instytucji,

2) wzmocnienie kompetencji cyfrowych i e-aktywizację dzieci oraz młodzieży w wieku 10-18 lat, uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych pracowników kultury,

3) doposażenie instytucji w sprzęt, niezbędny do wdrożenia lub poszerzenia oferty kształcenia kompetencji cyfrowych mieszkańców, zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych,

4) przygotowanie instytucji uczestniczących w projekcie do pełnienia roli lokalnych centrów wspierania kompetencji cyfrowych,

5) pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy na rzecz stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, ciągłego rozwijania oferty i e-aktywizacji mieszkańców.

Projekt pozwoli na wyeliminowanie zarówno miękkich (nieposiadanie odpowiednich kompetencji), jak i twardych (infrastrukturalne czy finansowe) barier dostępu i korzystania z Internetu.

Cele szczegółowe odnoszą się do specyficznych grup odbiorców, wybranych kompetencji i obszarów terytorialnych wsparcia i przedstawiają się następująco: Rozwój kompetencji cyfrowych i e-aktywizacja 50 pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury w podregionie nowotarskim w okresie 24 miesięcy realizacji projektu i przygotowanie ich do pełnienia roli trenerów cyfrowych.

Obszar tematyczny projektu: 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Instytucja kontraktująca/sponsor: 
Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partner projektu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”