SOŁTYS LACHOWIC GRZEGORZ KRAWCZYK UHONOROWANY TYTUŁEM ZASŁUŻONY DLA GMINY STRYSZAWA


SOŁTYS LACHOWIC GRZEGORZ KRAWCZYK UHONOROWANY TYTUŁEM

„ZASŁUŻONY DLA GMINY STRYSZAWA”

W piątek 27 sierpnia 2021 r. w Stryszawie miało miejsce wydarzenie, na które z niecierpliwością czekali mieszkańcy gminy Stryszawa - otwarty został nowo wybudowany budynek Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie to było zwieńczeniem starań jakie władze Gminy Stryszawa podjęły już w 2013 roku, kiedy to gmina Stryszawa uzyskała pozwolenie na budowę nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Uroczystość ta zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na rozmiar inwestycji jaka dzięki staraniom władz została zrealizowana w Stryszawie, ale również ze względu na to, że podczas otwarcia nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Stryszawa” dla pana Grzegorza Krawczyka – sołtysa wsi Lachowice.

26 sierpnia 2021 r. Rada Gminy Stryszawa podjęła Uchwałę o nadaniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Stryszawa” dla pana Grzegorza Krawczyka. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznani za zasługi dla Gminy Stryszawa. Nadawany jest on mieszkańcom Gminy Stryszawa, którzy w sposób widoczny i niepodważalny przyczynili się do rozwoju Gminy, pomnożenia dobrobytu jej mieszkańców lub popularyzacji osiągnięć, edukacji, kultury, turystyki czy walorów przyrodniczych. Podjęcie tej Uchwały przez Radę Gminy Stryszawa było odpowiedzią na wniosek, który wpłynął do Biura Rady Gminy poparty przez 168 mieszkańców. Rada Gminy Stryszawa podjęła uchwałę jednogłośnie.

Podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby GOK Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa Pani Krystyna Wajdzik odczytała uzasadnienie Kapituły w sprawie przyznania wyróżnienia:

Rada Gminy Stryszawa, na wniosek podpisany przez 168 Mieszkańców Powiatu Suskiego w dniu 26 sierpnia 2021 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/ 201/21 w sprawie nadania tytułu honorowego za wybitne zasługi dla Gminy Stryszawa, na mocy której postanawia nadać Panu Grzegorzowi Krawczykowi, Sołtysowi Sołectwa Lachowice tytuł honorowy ZASŁUŻONY DLA GMINY STRYSZAWA.

Tym samym Rada Gminy Stryszawa potwierdziła jednoznacznie stanowisko Kapituły, że różnorodne działania podejmowane systematycznie od wielu lat przez Pana Grzegorza Krawczyka, w widoczny i niepodważalny sposób przyczyniają się do pomnażania dobrobytu mieszkańców Gminy Stryszawa, jak również do popularyzacji Gminy Stryszawa.

Pan Grzegorz Krawczyk od ponad 20 lat wzorowo pełni funkcję sołtysa Lachowic, jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości, posługuje jako kościelny oraz Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, prowadzi interesującą stronę internetową parafii Lachowice.

Pan Grzegorz Krawczyk jest założycielem i prezesem Gminnego Koła PCK, Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz Parafialnego Zespołu Caritas. Poprzez te organizacje pomaga i wspiera, każdorazowo, gdy zauważy osoby, które takiej pomocy potrzebują. Jest inicjatorem i koordynatorem licznych i różnorodnych działań na rzecz rozwoju lokalnego.

Pan Grzegorz Krawczyk to osoba o ogromnym i stale otwartym sercu, to człowiek o wysokiej kulturze osobistej, o przykładnej postawie etyczno-moralnej i niezwykłym zaangażowaniu w sprawy społeczne. Nie tylko ma świetny kontakt z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, potrafi wysłuchać, dyskretnie i celnie określić potrzeby, ale także skutecznie mobilizuje inne osoby do współpracy, potrafi otwierać serca wielu na niesienie pomocy innym. Jest przykładem bezinteresowności i determinacji w trosce o potrzebujących. Swój czas i zmysł organizatorski poświęca innym ludziom. Jego codzienna postawa owocuje tym, że cieszy się wielkim autorytetem, zaufaniem i szacunkiem.

Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli panu Grzegorzowi Krawczykowi statuetkę oraz akt nadania honorowego tytułu.. Z sali popłynęły głośne brawa, gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla działalności pana Grzegorza.

Gratulujemy tak wspaniałej postawy i życzymy sił do dalszych działań charytatywnych, które będą wspierać mieszkańców naszej Gminy.Justyna Habowska-Kardaś

Data dodania:

2021-08-31

Autor: