zdjęcie bocianów

GMINA STRYSZAWA ZAKUPIŁA 28 SZTUK KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

GMINA STRYSZAWA ZAKUPIŁA 28 SZTUK KOMPUTERÓW TYPU ALL IN ON

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Gmina Stryszawa realizuje projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

W gminie Stryszawa wsparciem objętych zostało 5 szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. W ramach projektu zakupiono 28 sztuk komputerów typu ALL in ONE, które zostaną przekazana do 5 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla nauczycieli na potrzeby zdalnej nauki

Koszt całkowity projektu to kwota 74 999,68 zł. Dofinansowanie 100 % poniesionych kosztów w tym:

dofinansowanie projektu z UE: 63 749,73 zł.

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Data dodania:

2021-04-27

Autor: