zdjęcie bocianów

Boiska o w Lachowicach z nowymi trybunami


W 2020 r. Gmina Stryszawa ponownie przystąpiła do projektu pn. . "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" realizowanego przez Województwo Małopolskie.

W marcu br. władze Stryszawy odpowiadając na ogłoszony nabór złożyły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Gmina Stryszawa przeszła pozytywną weryfikację wniosku, a co za tym idzie otrzyma dofinansowanie na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Lachowicach poprzez zakup i montaż trybun sportowych”. Zakres rzeczowy planowanych do wykonania robót obejmuje: demontaż istniejących trybun i ławeczek, wyrównanie terenu, wykonanie podmurówki, uporządkowanie terenu, a także wykonanie utwardzonego dojścia do trybun – chodnika oraz dostawę i montaż trybun sportowych. Zamontowane zostaną dwie zadaszone trybuny sportowe każda o wymiarach: głębokość ok. 4,3 m, wysokość 4,54 m, długość 15 m, 4 rzędy siedzisk o łącznej liczbie 102 miejsc. Przy realizacji zadania wykorzystane zostaną materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości.

Szacowany całkowity koszt wartości zadania wyniesie: 267 366,00 zł w tym dofinansowanie otrzymane z Województwa Małopolskiego: 142 530,00 zł, a wkład własny Gminy to kwota: 124 836,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Data dodania:

2020-07-02

Autor: