Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.03.2020

Stryszawa, dnia 19 marca 2020 roku

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STRYSZAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) oraz stosownie do Uchwały Rady Gminy Stryszawa Nr IX/72/19 z dnia 30 października  2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa przyjętego uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.01.2016 r. (Dz.Urz.Województwa Małopolskiego z dnia 12.02.2016 r. poz. 1125)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa w godz. 1000 – 1400

Projekt Zmiany Planu wraz z prognozą zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Zmiana planu dotyczy:

 • ustaleń ogólnych tekstu planu dla wszystkich terenów nim objętych, zawartych w rozdz. 2 §11 pkt 11,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  1U2 i przedstawionego na załączniku graficznym nr 2 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  2UT i przedstawionym na załączniku graficznym nr 3 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • rysunku planu i ustaleń szczegółowych tekstu planu dla części terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 35MNU2 i przedstawionego na załączniku graficznym nr 4 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu,
 • ustaleń szczegółowych tekstu planu dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem
  7P/U i przedstawionego na załączniku graficznym nr 5 do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu.

a jej zakres zgodny jest z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293).Powyższe zmiany nie dotyczą zmiany zasięgu terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolami: 1U2, 2UT, 35MNU2 i 7P/U.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12.

Równocześnie informuję, że przedstawiciele Zespołu Projektowego pełnić będą dyżur w dniu 17.04.2020 r. w godz. 1000 - 1400.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa, w siedzibie Urzędu Gminy – w godzinach pracy Urzędu, oprócz projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do w/w dokumentów .

Zgodnie z art. 17 pkt 11 iart. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29, art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Stryszawa – Urząd Gminy Stryszawa – 34-205 Stryszawa 17,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 roku.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: sekretariat@stryszawa.plopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stryszawa.

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016r. Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.stryszawa.plw zakładce „Planowanie przestrzenne” iw Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pok. 13 i 14, tel. 33) 876-77-17, 876-77-29), a także z obwieszczeń umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

TEKST OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY STRYSZAWA – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - pobierz

WZÓR UWAGI DO ZMIANY PLANU – pobierz


PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA

CZĘŚĆ TEKSTOWA PROJEKTU ZMIANY MPZP – Pobierz

RYSUNEK ZMIANY MPZP – Pobierz

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA

TEKST PROGNOZY – Pobierz

OPINIA RDOŚ DO PROJEKTU ZMIANY MPZP – Pobierz

OPINIA PPIS DO PROJEKTU MPZP – Pobierz

UZGODNIENIE RDOŚ DO PROGNOZY – Pobierz

UZGODNIENIE PPIS DO PROGNOZY – Pobierz

Data dodania:

2020-03-19

Autor: