Stypendium socjalneOGŁOSZENIE
Urząd Gminy Stryszawa informuje ,iż istniej możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Stryszawa.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pok nr 10 bądź telefonicznie pod numerem 33/8767732--

Informujemy, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, istnieje możliwość przyznania pomocy materialnej ( stypendium szkolnego) dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Stryszawa

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, będącym:

  1. uczniami szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.Data dodania:

2022-09-06

Autor: