zdjęcie bocianów

Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa


Stryszawa, dnia 18 czerwca 2020 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA

o podjęciu procedur planistycznych stosownie do Uchwały Rady Gminy Stryszawa
Nr IX/72/19 z dnia 30 października 2019 roku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) i art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz stosownie do Uchwały Rady Gminy Stryszawa Nr IX/72/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa przyjętego uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29.01.2016 r.(Dz.Urz.Województwa Małopolskiego z dnia 12.02.2016 r. poz. 1125)

z a w i a d a m i a m
o podjęciu procedury planistycznej i przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją
do dnia 20 lipca 2020 roku

Informuję, iż w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnychrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) od dnia 31 marca 2020 r. zawieszeniu uległ termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan ten został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.03.2020 r. do 30.04.2020 r. Na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r.bieg terminów w postępowaniach administracyjnych od dnia 31.03.2020 r. uległ zawieszeniu.

W związku z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin zawieszenia wyłożenia do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu biegnie dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

W związku z powyższym przedłuża się termin wyłożenia do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planu wskazany w obwieszczeniu/ogłoszeniu z dnia 19.03.2020 r. do dnia 20 lipca 2020 roku

Równocześnie zawiadamiam, że:

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu oraz prognozy mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 sierpnia 2020 roku.

Zasady składania uwag i wniosków zostały określone w obwieszeniu/ogłoszeniu Wójta Gminy Stryszawa z dnia 19 marca 2020 roku, zamieszczonym na stronie internetowej www.stryszawa.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stryszawa.

Jednocześnie ustalam nowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, na dzień 15 lipca 2020 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Gminy Stryszawa, pok. nr 12.             W przypadku zmiany przepisów,termin dyskusji może ulec zmianie.

Zasady udostępniania projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

1. bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stryszawa, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: sekretariat@stryszawa.pl lub telefonicznie pod numerem 33 876 77 29.

2. projekt zmiany planu wraz z prognozą oraz niezbędną dokumentacją (m.in. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do w/w dokumentów) został również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.stryszawa.plw zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016r. Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.stryszawa.plw zakładce „Planowanie przestrzenne” iw Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


UWAGA

Informuje się, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się
o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA - pobierz


Data dodania:

2020-06-18

Autor: