Nowe stawki opłat za śmieci od kwietnia 2019


Od 1 kwietnia 2019 r. w Gminie Stryszawa zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przyjęte zostały przez Radę Gminy Stryszawa w dniu 28 grudnia 2018 r. Po ponad rocznym obowiązywaniu dotychczasowych stawek opłat za odpady komunalne 6,00 złotych za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób selektywny i 18,00 zł za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób nie selektywny Rada Gminy Stryszawa Uchwałą nr II/12/18 podniosła stawki opłat do kwoty 7,00 złotych za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób selektywny i 21,00 złotych za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób nie selektywny.Opłaty w roku 2018

Opłaty od

1 kwietnia 2019 r.

Stawka za osobę na miesiąc za odpady zebrane w sposób selektywny

6,00 zł

7,00 zł

Stawka za osobę ma miesiąc za odpady zebrane w sposób nie selektywny

18,00 zł

21,00 zł

Stawka za dziecko na miesiąc uprawnione do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego za odpady zebrane w sposób selektywny

2,00 zł

3,00 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny

96,00 zł

96,00 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w przypadku odpadów zbieranych w sposób nie selektywny

288,00 zł

288,00 zł


Podwyżka opłaty za odpady była konieczna ze względu na stale rosnące koszty odbioru odpadów komunalnych. W 2018 r. wydatki Gminy Stryszawa na system odbioru odpadów komunalnych wyniosły 926 490,00 zł. Znaczny wzrost cen za te usługi podyktowany jest również podwyżką opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska), wzrostem cen paliw, kosztów pracy czy wzrostem cen za energię elektryczną. Jednak podstawowa przyczyna jest jedna – wzrost masy odpadów wytwarzanych przez mieszkańców.

Rok

Ilość odpadów sortowanych [w tonach]

Ilość odpadów niesortowanych [w tonach]

Łączna ilość oddanych odpadów [w tonach]

% sortu

2015

447,69

746,62

1 194,31

37,48

2016

515,29

907,66

1 422,95

36,21

2017

588,08

1 117,03

1 705,11

34,48

2018

664,11

1 340,04

2 004,15

33,13


Powyższa tabela doskonale ukazuje ciągły wzrost ilości oddawanych odpadów, które stale rosną, natomiast procent tzw. sortu, czyli ich wysegregowania z roku na rok maleje. Mieszkańcy Gminy oddają bardzo duże ilości śmieci w workach niesegregowanych (tzw. „czarny worek”), a coraz mniej śmieci w workach kolorowych (tzw. „worki kolorowe”). Dla nas, jako Gminy ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ ceny ustalone przez Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej za niesort są znacznie wyższe. Ubiegły rok był rekordowy, pod względem ilości oddanych śmieci. Liczby te są zatrważające i ukazują nie tylko wzrost masy wytwarzanych odpadów, ale również ogólnie widoczną tendencję, do tego, że coraz mniejszą wagę przywiązujemy do jakości oddawanych śmieci i do staranności ich segregacji.Tendencja ta jeżeli się utrzyma może doprowadzić do kolejnych podwyżek w latach następnych.

Duże znaczenie na wzrost ceny za odpady komunalne ma również jakość dostarczonej mieszkańcom usługi np. czy odbiór odpadów następuje co tydzień – jak u nas czy raz na dwa lub trzy tygodnie jak gdzie indziej. Przykłady można by mnożyć, a każdy z nich ma pewien wpływ na ostateczną wysokość stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców. Jak długo utrzyma się obecna stawka, zależy przede wszystkim od samych mieszkańców -  wytwórców  odpadów – czy nadal w takim tempie będziemy zwiększali masę wytwarzanych przez siebie odpadów, czy lepiej będziemy je segregować. Pamiętajmy, że jako Gmina płacimy za każdy kilogram odebranego i zagospodarowanego odpadu.

Podstawowym aktem prawa, na którym opiera się sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta reguluje zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określa w tym zakresie obowiązki gminy i mieszkańców (właścicieli nieruchomości). Jedną z podstawowych zasad w gospodarowaniu odpadami komunalnymi określoną w ustawie jest, aby wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów były pokrywane z opłat ponoszonych przez wytwarzających odpady tj. mieszkańców i przedsiębiorców (instytucji), którzy w wyniku swej działalności wytwarzają odpady komunalne. To powoduje, że stawki opłat powinny być tak skalkulowane, aby z jednej strony starczyło na wszystkie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – gmina nie powinien „dokładać” ze swojego budżetu do tych wydatków, a z drugiej strony nie powinno być nadwyżki wpływów z opłat nad kosztami (gmina nie powinna zarabiać na śmieciach), czyli mieszkańcy nie powinni płacić więcej niż wynika to z ponoszonych przez Gminę kosztów. W praktyce jednak bardzo trudne jest precyzyjne obliczenie prawidłowej stawki opłaty, ponieważ w dużej mierze jej wysokość opiera się  na szacunkach np. jaka ilość i jakiego rodzaju odpady zostaną wytworzone przez statystycznego mieszkańca, jak będziemy segregować, jaka będzie ściągalność opłat itd.Ustawodawca nakazał, aby w sytuacji, gdy wpływy z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów gospodarki odpadami, podnieść stawki opłat do odpowiedniego poziomu, a jeżeli występuje nadwyżka dochodów nad kosztami, to obniżyć stawkę lub przeznaczyć ją na likwidację dzikich wysypisk, wyposażenia nieruchomości publicznych, np. ulic, placów, parków w pojemniki na odpady komunalne i pokryć koszty ich opróżnienia. W przypadku naszej Gminy konieczna była podwyżka.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi jednak konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty za śmieci wyliczona jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji. Wójt Gminy Stryszawa wraz z Radą Gminy wprowadzając podwyżkę cen kierowali się dobrem mieszkańców i tym, aby nie była ona zbyt drastyczna. Wzrost cen za odprowadzanie odpadów w naszej Gminie należy do jednego z najniższych w porównaniu do sąsiednich Gmin. Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:

­          za I kwartał do 15 marca

­          za II kwartał do 15 maja

­          za III kwartał do 15 września

­          za IV kwartał do 15 listopada

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stryszawa nr 31 8128 0005 0020 9331 2000 0010,

u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób – przemeldowanie, narodziny dzieci, zgon, zmiana sposobu postępowania z odpadami komunalnymi) skutkują koniecznością złożenia nowej deklaracji z aktualnymi danymi w Urzędzie Gminy w Stryszawie.


Załączniki

 
01 Kalendarz 2019.jpg 12.03.2019 | 1,001.07 KB
Pobierz
 
02 Kalendarz 2019.jpg 12.03.2019 | 1.14 MB
Pobierz
Data dodania:

2019-03-12

Autor: